موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

حذف Swift

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 478  

مشکل در نصب نرم افزار energyplus و openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 512  

تعیین فشار اتاق در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 447  

ارور نصب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 393  

تعیین تعداد و سایز تجهیزات حرارتی و برودتی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 462  

اعتبار سنجی خروجی های مربوط به بار حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 448  

ارور دانلود متریال برای هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 510  

تهویه طبیعی در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1313  

multi objective optimization

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 334  

مقایسه دو پوسته سایه انداز به لحاظ مصرف انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 343  

ارور imageless glare recipe

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 459  

light schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 290  

نصب همزمان نسخه های LBT و Legacy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 481  

Water system

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 317  

تعداد ساعات عدم آسایش حرارتی Discomfort Hours

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 486  

بهینه سازی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 331  

ارور اینترسکشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 443  

تنظیمات درصد پنجره به دیوار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 468  

آسمان perez

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 448  

erorr simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 282  

مورد خطا در نتایج نهایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 450  

هانی بی لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 986  

دریافت ارور بعد از نصب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 462  

ارور سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 444  

ارور سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 436  

customized window panel

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 270  

مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 439  

نوع زون‌بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 466  

ارور هانی math range error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 479  

مشکل در آنالیز نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 708  

Insight 360 رویت 2021

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 444  

رندر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 450  

مش زنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 335  

مقادیر عددی سرعت جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 332  

Depth optimisation of double skin façade

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 384  

کاربری فضا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 272  

تب اپنینگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 270  

محاسبه آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 321  

فضای آن کاندیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 301  

زیر بنا و حجم فضا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 285  

نحوه اد کردن کانستراکشن به لایبرری در هانی بی در آپدیت 1.2.1

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 284  

زون بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 275  

تعیین سطح شیشه خور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 301  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 343  

ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 418  

روش تعریف سایه بان متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 296  

HB Custom output problem

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 293  

ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 289  

بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 259  

استفاده از فضای سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 253  

تعیین دمای اولیه تانک در نرم افزار TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 338  

HVAC heating season schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 243  

تحلیل انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 337  

تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 314  

سربرگ activity

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 277  

tab constraction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 267  

simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 276  

آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 276  

window

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 291  

zone

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 264