پریشاد رزمی
نام و نام خانوادگی : پریشاد رزمی
رشته تحصیلی : انرژی-معماری
امتیاز کاربر : 108