موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

فراخوان جهت تکمیل پروفایل در سایت آپ گرین گرید و دریافت جوایز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 198  

ارور نصب هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 15  

تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 5  

خطا در مش بندی صفحه آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 12  

برنامه زمانبندی cooling و heating

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 6  

حذف Swift

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 21  

مشکل در نصب نرم افزار energyplus و openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

تعیین فشار اتاق در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 35  

ارور نصب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 15  

در مورد تاسیسات در ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 95  

تعیین تعداد و سایز تجهیزات حرارتی و برودتی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 12  

اعتبار سنجی خروجی های مربوط به بار حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 8  

ارور دانلود متریال برای هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 44  

تهویه طبیعی در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 460  

multi objective optimization

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 24  

مقایسه دو پوسته سایه انداز به لحاظ مصرف انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 51  

ارور imageless glare recipe

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 25  

light schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 16  

نصب همزمان نسخه های LBT و Legacy

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 15  

Water system

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 29  

تعداد ساعات عدم آسایش حرارتی Discomfort Hours

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 59  

بهینه سازی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 46  

ارور اینترسکشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 15  

تنظیمات درصد پنجره به دیوار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 16  

آسمان perez

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 18  

erorr simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 26  

مورد خطا در نتایج نهایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 21  

هانی بی لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 331  

دریافت ارور بعد از نصب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 28  

ارور سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 32  

ارور سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

customized window panel

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 40  

مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 27  

نوع زون‌بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 27  

ارور هانی math range error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 50  

مشکل در آنالیز نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 200  

Insight 360 رویت 2021

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 37  

رندر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 32  

مش زنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 32  

مقادیر عددی سرعت جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 27  

Depth optimisation of double skin façade

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 57  

کاربری فضا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 31  

تب اپنینگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 28  

محاسبه آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 31  

فضای آن کاندیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 28  

زیر بنا و حجم فضا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

نحوه اد کردن کانستراکشن به لایبرری در هانی بی در آپدیت 1.2.1

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 19  

زون بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 30  

تعیین سطح شیشه خور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 20  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 39  

سوال در مورد جزییات کنترل برای Blind

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 28  

ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 24  

روش تعریف سایه بان متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 28  

HB Custom output problem

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 40  

ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 42  

بازشو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 31  

استفاده از فضای سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 20  

تعیین دمای اولیه تانک در نرم افزار TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 38  

HVAC heating season schedule

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 17  

تحلیل انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 41  

تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 58