موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

عدم روشن شدن سیستم گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 10  

mean age of air

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 22  

ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 18  

سایزینگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 19  

ساختن فایل stat و ddy از طریق گزینه hourly weather data

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 24  

نصب نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 21  

پلیر ویدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

چطور detail hvac را حذف کنم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

ساخت دیوار شخصی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 16  

صحت سنجی مدل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 16  

انتخاب مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 16  

ارور روشنایی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 134  

مدل سازی کولر آبی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 18  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

اختصاص سایبان به skylight

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 19  

داده های عددی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 16  

عدم آسایش بصری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 34  

دمای خاک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 738  

ارور در مطابق سازی فایل اقلیمی خارجی از متونرم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 26  

ظاهر شدن اخطار برای خروجی گرفتن simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 36  

ارور در گرفتن خروجی شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 38  

کرک انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 32  

مشکل در خروجی گرفتن آنالیز نور سالیانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 25  

سیاه بودن صفحه icem cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 21  

درخواست ورژن کامل نرم افزار envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1128  

مدل سازی بام سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

استفاده از فایل اقلیمی.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 46  

صحت سنجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 33  

مشکل در نمایش نموادار همگرایی و داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

شبیه سازی جریان هوا در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 34  

slat angle control

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 26  

گردش هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 52  

داده های بخش آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 114  

CFD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 38  

Visible transmittance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 27  

ارور انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 24  

بروز مشکل در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1865  

ارتفاع از زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 19  

ورود به حوزه مدیریت انرژی در صنایع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 33  

فایل آب و هوایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 34  

وارد کردن عکس در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 38  

RVI error.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 33  

برنامه زمان بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 37  

EMS error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 25  

انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 46  

نصب دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 27  

infiltration

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 36  

خطا در شروع شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

انالیز ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 46  

HB EP context surface

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 43  

ارور هنگام اجرای پروژه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 19  

سیستم مورد نیاز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 27  

کولر گازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 38  

رویت به دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 34  

دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 53  

اندازه گیری دما و رطوبت روی دیوار سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 49  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 38  

EMS error name

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 47  

ارور برنامه انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 49  

علت نرسیدن دمای داخل زون به دمای ست پوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 59