موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

لوور شیشه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 2  

برنامه زمان دهی سایه بان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 4  

تجهیزات در نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 3  

نحوه لینک کردن EES با TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 27  

مورد خطا در نتایج نهایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 11  

فراخوان جهت تکمیل پروفایل در سایت آپ گرین گرید و نحوه دریافت جوایز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 16  

محاسبه گزمایش و سرمایش بنای حیاط دار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 46  

برنامه زمان بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 23  

در مورد تاسیسات در ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 29  

CIE ,sky conditions

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 35  

وارد کردن اطلاعات وسایل آشپزخانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

سرمایش دیوار ترومپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 10  

دیوار ترومپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 25  

دیوار ترومپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 12  

دیوار ترومپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 13  

خطا در خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 58  

validation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 19  

ارور در انالیز شبیه سازی روشنایی روز سالانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 22  

کامفورت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 16  

UDI و illuminance در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

هانی بی پلاس و انالیز انرژی کانسامپشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 15  

هانی بی , انالیز زوشنایی ساعتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 17  

هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 19  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 38  

دیوار ترومب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

OpenStudio Error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 9  

validation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 23  

تب HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

OpenStudio Error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 26  

epw file

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 9  

ارور در رابطه با openstudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

تحلیل انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 24  

سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 40  

radiation analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 27  

ارور شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 44  

تب HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 23  

فایل اب و هوایی وارد شده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

ارور در cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 13  

خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 21  

مشخصات نورگیر ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 17  
تعداد بازدید ها: 108  

نمودارهای خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 350  

انجام ندادن Daylighting

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

سایبان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

ارور سیمولیشن و cooling design

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 20  

محاسبه میزان سایه روی جداره های حیاط مرکزی یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 22  

خروجی jpg

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 19  

عدم آغاز فرایند بهنیه سازی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 31  

دیوار ترومب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 32  

monthly temperature

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 16  

تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 29  

تهویه طبیعی در ترومپ وال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 26  

چگالی حضور افراد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 24  

ایتم های سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

ارور در run energy simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 43  

کاهش مصرف الکتریسیته بعد از اعمال روشنایی مصنوعی به روشنایی طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 15  

متریال پوسته دو جداره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

پوسته دو جداره در هانی‌بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 14  

سیستم اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 26  

تاثیر برنامه زمان بندی تجهیزات

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 25