فیلم های جامع آموزشی

گروه آپ گرین گرید آموزش را یکی از رسالت های خود می داند. در همین راستا دوره های آموزشی مختلفی در راستای افزایش سطح مهارت ها و تخصص دانشجویان و مهندسان فعال در این زمینه برگزار نموده است. فیلم آموزشی هر دوره تنها قابل اجرا روی یک سیستم خواهد بود و برای استفاده افراد دیگر از نظر اخلاقی صحیح نمی باشد. در صورت تغییر ویندوز کد فیلم عوض خواهد شد که اولین کد فعالسازی به صورت رایگان در اختیار دانشجو قرار میگیرد و کد دوم هزینه 5 هزار تومان و از کد دوم به بعد هزینه مربوط به آن در صورت عوض کردن ویندوز یا اجرا بر روی کامپیوتری مجزا به مبلغ 15 هزار تومان به عهده دانشجو خواهد بود.
تحلیل روشنایی طبیعی و مصنوعی
شبیه سازی انرژی ساختمان
شبیه سازی انرژی های تجدیدپذیر
بهینه سازی
تحلیل اقلیم و محیط شهری
تحلیل صوت | Acoustics
ممیزی انرژی
استانداردها
اطفا حریق و شبیه سازی دود
سایزینگ و طراحی نقشه های فاز دو برق و مکانیک ساختمان
برنامه نویسی و آنالیز داده
نرم افزار دیزاین بیلدر
نرم افزار رویت | REVIT