موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

چطور detail hvac را حذف کنم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 103  

ساخت دیوار شخصی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 107  

صحت سنجی مدل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 115  

انتخاب مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 107  

مدل سازی کولر آبی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 126  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 122  

داده های عددی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 108  

عدم آسایش بصری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 121  

دمای خاک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 983  

ارور در مطابق سازی فایل اقلیمی خارجی از متونرم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 104  

ظاهر شدن اخطار برای خروجی گرفتن simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 128  

ارور در گرفتن خروجی شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 132  

کرک انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 115  

مشکل در خروجی گرفتن آنالیز نور سالیانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 106  

سیاه بودن صفحه icem cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 119  

درخواست ورژن کامل نرم افزار envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1427  

مدل سازی بام سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 123  

استفاده از فایل اقلیمی.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 133  

صحت سنجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 111  

مشکل در نمایش نموادار همگرایی و داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 118  

شبیه سازی جریان هوا در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 126  

slat angle control

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 106  

گردش هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 137  

داده های بخش آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 209  

CFD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 107  

Visible transmittance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 104  

ارور انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 111  

بروز مشکل در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 2431  

ارتفاع از زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 102  

ورود به حوزه مدیریت انرژی در صنایع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 135  

فایل آب و هوایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 115  

وارد کردن عکس در انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 113  

RVI error.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 121  

برنامه زمان بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 114  

EMS error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 99  

انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 123  

نصب دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 108  

infiltration

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 114  

خطا در شروع شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 105  

انالیز ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 120  

HB EP context surface

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 127  

ارور هنگام اجرای پروژه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 147  

سیستم مورد نیاز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 112  

کولر گازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 126  

رویت به دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 115  

دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 129  

اندازه گیری دما و رطوبت روی دیوار سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 117  

ارور باترفلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 117  

EMS error name

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 113  

ارور برنامه انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 120  

علت نرسیدن دمای داخل زون به دمای ست پوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 155  

ارور number of points in ill files

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 102  

کتاب آموزش نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 121  

طریقه محاسبه green house gas(GHG) در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 114  

PCM

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 122  

Thermochromic material on Envi-met software

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 129  

نرم افزار EnergyPlus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 111  

دلیل نرسیدن دمای محیط به setpoint تعیین شده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 128  

نمای دو پوسته شیشه ای با بازشوهای دلخواه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 151  

تیک نخوردن iteration در LMA calculation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 131