آیدین پاکدل
نام و نام خانوادگی : آیدین پاکدل
رشته تحصیلی : مکانیک
امتیاز کاربر : 112