موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

ارور نصب لیدی باگ تولز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 121  

پی دی اف نصب لیدی باگ تولز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 75  

سقف شیبدار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 66  

Mechanical ventilation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 71  

تحلیل cfd خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 86  

تحلیل تغییر دمایی ذر خاک در گرسهاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 79  

تعریف سقف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 80  

تابش دریافتی از پنجره ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 87  

شبیه سازی سیستم آب گرم مصرفی با پکیج در نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 90  

ترسیم زون حرارتی در پلاگین هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 107  

دیوار با ضخامت در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 109  

مشکل run energy و عدم نمایش Read EP Result

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 107  

ارور در ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 73  

خطا در اجرای هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 85  

zone multiplier دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 95  

ارور در تب heating دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 104  

ارور در نتایج سیستم های فوتوولتاییک دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 109  

EMS (Shade control)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 100  

شاخص های DLA و UDLI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 101  

ظرفیت و تعیین سیستم گرمایش و سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 126  

مشخصات مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 108  

بسته شدن نرم افزار اسکچاپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 86  

مشخصات برنامه فیزیکی بعد از ترکیب با زون ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 97  

انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 85  

جهت نما

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 96  

dataset

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 87  

داده های ساعتی در EPW

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 115  

بدست آوردن میزان مصرف گاز در خروجی، با شبیه سازی چیلر جذبی شعله مستقیم در detailed HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 607  

مشکل در راه اندازی Solar assisted ground source heat pump در نرم افزار TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 720  

تفاوت غیر منطقی بین داده های خروجی و ورودی دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 117  

cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 164  

عدم اپدیت فایل open studio به فایل اسکچاپ بعد از تخصیص متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 107  

عدم نمایش مدل در محیط اسکچاپ پس از reload کردن فایل از open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 112  

راه آدم رو و پله اضطراری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 102  

فایل های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 115  

محاسبه هوای تازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 219  

بازه ی زمانی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 136  

Set کردن شماره ی building ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 111  

تحلیل نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 94  

ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 143  

HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 96  

نکات سیستم CHP و CCHP در HVAC Detail نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 146  

مشخصات کولر آبی در Detailed HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 152  

Air loop - detail hvav

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 98  

خطا در نرم افزار انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 105  

تحلیل نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 136  

تنظیمات ونت در اوپنینگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 99  

تحلیل نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 108  

ارور نصب هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 578  

اختصاص سایبان به skylight

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 115  

ارور در شبیه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 112  

hvac

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 119  

اتلاف انرژی تجهیزات

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 103  

لینک کردن دیزاین بیلدر با برنامه های دیگه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 130  

عدم روشن شدن سیستم گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 110  

mean age of air

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 116  

سایزینگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 126  

ساختن فایل stat و ddy از طریق گزینه hourly weather data

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 138  

نصب نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 115  

پلیر ویدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 117