امید عبدالمجید
نام و نام خانوادگی : امید عبدالمجید
امتیاز کاربر : 13