فاطمه ترک زاده
نام و نام خانوادگی : فاطمه ترک زاده
رشته تحصیلی : مهندسی سیستم های انرژی
امتیاز کاربر : 50