موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 473  

علت ارور لایسنس در نصب نرم افزار دیزاین بیلدر چه عاملی می تواند باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 238  

نحوه طراحی پنجره های سنتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 316  

تعیین دیتا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 202  

فایل آب و هوای دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 190  

فایل اب و هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 179  

دمای سطح زمین در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 265  

سی اف دی خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 257  

نحوه ترسیم سقف کاذب در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 222  

سقف شیب دار یک طرفه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 351  

برای اطلاعاتی که نرم افزار میخواهد از چه منبعی باید استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 283  

DAYLIGHTING

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 282  

simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 258  

ترسیم نورگیر در دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 232  

تهویه طبیعی ساختمان در سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 479  

تنظیمات برنامه زمانبندی بازشوهای خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 408  

صفحات فتوولتاییک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 299  

سقف کاذب متخلخل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 413  

activity tab__heatin and cooling setback

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 171  

ترسیم نمای دوپوسته(DSF)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 220  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 483  

ارور در محاسبات شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 203  

تنظیمات مربوط به دمای ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 141  

ایراد در ترسیم نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 156  

ترسیم دریچه های مختلف برای نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 167  

تحلیل نمودار های simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 243  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 423  

فایل اقلیمی 2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 212  

دیزاین بیلدر-heat balance report

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 195  

Simulatin error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 104  

نور و تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 238  

نحوه transfer بلاک ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 301  

ترسیم نورگیر سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 372  

zero cooling design error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 140  

تنظیمات HVAC هنگام خروجی گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 314  

cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 118  

انتقال حرارت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 333  

تحلیل نمودار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 339  

تاثیر چینش لایه های دیوار بر بار سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 233  

محدود کردن شاخص PMV

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 328  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 511  

بخش fixed surface thicknesses

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 264  

مدل سازی حجمی خازن حرارتی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 202  

انالیز انرزی دیزاین بیلدر (بیم)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 311  

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 204  

ارور در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 228  

تفاوت ground floor و external floor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 169  

مفهوم semi exposed و همچنین sub-surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 254  

مفهوم internal thermal mass در قسمت construction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 225  

متریال در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 179  

بادگیر در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 288  

Ground floor thermal properties

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 131  

میزان روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 220  

شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 227  

دما در خروجی های دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 259  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 822  

دمای setpoint در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 216  

ارور physical memory در قسمت cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 307  

cfd boundry

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 109  

استفاده از فایل دیزاین بیلدر بعد از تعویض ویندوز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 208