موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1622  

علت ارور لایسنس در نصب نرم افزار دیزاین بیلدر چه عاملی می تواند باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1166  

نحوه طراحی پنجره های سنتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1402  

تعیین دیتا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1024  

فایل آب و هوای دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1398  

فایل اب و هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 898  

دمای سطح زمین در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1419  

سی اف دی خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1254  

نحوه ترسیم سقف کاذب در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1308  

سقف شیب دار یک طرفه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1544  

برای اطلاعاتی که نرم افزار میخواهد از چه منبعی باید استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1230  

DAYLIGHTING

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 651  

simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 634  

ترسیم نورگیر در دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 980  

تهویه طبیعی ساختمان در سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1400  

تنظیمات برنامه زمانبندی بازشوهای خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1484  

صفحات فتوولتاییک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1022  

سقف کاذب متخلخل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1371  

activity tab__heatin and cooling setback

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 564  

ترسیم نمای دوپوسته(DSF)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 991  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1556  

ارور در محاسبات شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1183  

تنظیمات مربوط به دمای ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 876  

ایراد در ترسیم نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 918  

ترسیم دریچه های مختلف برای نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 891  

تحلیل نمودار های simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1051  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1515  

فایل اقلیمی 2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 916  

دیزاین بیلدر-heat balance report

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 909  

Simulatin error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 442  

نور و تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 969  

نحوه transfer بلاک ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1310  

ترسیم نورگیر سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1794  

zero cooling design error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 450  

تنظیمات HVAC هنگام خروجی گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1223  

cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 440  

انتقال حرارت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1332  

تحلیل نمودار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1326  

تاثیر چینش لایه های دیوار بر بار سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 939  

محدود کردن شاخص PMV

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1278  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 2022  

بخش fixed surface thicknesses

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1135  

مدل سازی حجمی خازن حرارتی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 890  

انالیز انرزی دیزاین بیلدر (بیم)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1057  

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 911  

ارور در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 918  

تفاوت ground floor و external floor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 864  

مفهوم semi exposed و همچنین sub-surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1162  

مفهوم internal thermal mass در قسمت construction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 956  

متریال در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1048  

بادگیر در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1032  

Ground floor thermal properties

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 483  

میزان روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 910  

شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 891  

دما در خروجی های دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1071  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 2490  

دمای setpoint در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 934  

ارور physical memory در قسمت cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1171  

cfd boundry

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 343  

استفاده از فایل دیزاین بیلدر بعد از تعویض ویندوز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 874