موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

ds_illum.exe has stopped working ارور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 270  

zone name در LBT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 276  

تنظیمات CFD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 315  

سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 247  

ارور ران دیلات ds-illum.exe has stopped working

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 248  

ترکیب Eart tube با دودکش خورشیدی Chimney

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 276  

Set Energyplus Zone Thresholds

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 253  

شیشه الکتروکرومیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 257  

بررسی آنالیز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 382  

معرفی نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 249  

utci برای ماه ژانویه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 212  

انتخاب ورژن انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 253  

کامپوننت درخت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 389  

تحلیل صفحات خورشیدی تک دیودی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 355  

نمایش بار گرمایشی در خروجی سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 374  

در مورد تاسیسات در ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 609  

آنالیز نور و پنجره داخلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 461  

نمایش وکتور های جهت باد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 373  

فایل آب و هولیی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 360  

ارور در موقع گرفتن ران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 276  

آنالیز اگزرژی در سیکل رانکین خورشیدی در نرم افزار های TRNSYS , EES

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 383  

کشیدن پنجره و درب

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1425  

برنامه زمان بندی سایبان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 264  

HB EP Context Surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 290  

در نظر گرفتن همسایگی ها در اسکیل شهری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 251  

تحلیل سایه بان از لحاظ آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 253  

بازه زمانی در آنالیز انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 250  

عکس گرفتن در بهینه سازی با ladybug-fly

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 261  

در مورد ترسیم در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 292  

در مورد تاسیسات و سیستم تهویه به کار رفته در بنا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 257  

نرم افزار جایگزین daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 315  

طراحی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 333  

ترنسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 496  

ارور اپن استودیو و انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 305  

Fatal error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 249  

Glare-Honeybee

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 250  

مدلسازی هانی بی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 419  

بررسی الگوریتم جهت ایرادیابی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 405  

HVAC Detail

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 258  

HVAC سیستم گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر آبی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 301  

روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 247  

آنالیز حساسیت / تعریف متغیر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 299  

مپ آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 248  

نحوه ی اضاف کردن طبقه دوم برای DA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 274  

برنامه زمانی استفاده از پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 223  

Matlab and designbuilder integration

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 251  

legend par

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 229  

خروجی گرفتن از اطلاعات میانگین گیری شده از تمام نقاط مش در یک ساعت مشخص

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 265  

طراحی پارامتریک و بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 322  

shading mask

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 206  

ارور سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 236  

سوال در مورد جزییات کنترل برای Blind

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 311  

simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 241  

مبحث CFD در شهر ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 354  

چند مسیر جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 332  

عدم محاسبه میزان روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 269  

ارور open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 259  

تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 289  

خطا در مش بندی صفحه آنالیز روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 434  

برنامه زمانبندی cooling و heating

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 354