موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

محاسبات BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 171  

محاسبات BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 228  

اعمال برنامه زمان بندی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 433  

روش نیاز انرژی مبحث 19

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 13  
تعداد بازدید ها: 463  

صحت اطلاعات آب و هوایی دیزاین بیلدر برای ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 324  

سربرگ ACTIVITY - دیزاین بیلدر - HEATING AND COOLING

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 257  

تعریف مصالح جدید در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 350  

Dragonfly and Urabn Heat Island Modelling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 264  

خطاهای پلاگین اوپن استدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 263  

warning در بخش شبیه سازی دیزاین بیلدر و عدم همگرایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 233  

تعیین محدوده آسایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 275  

اتلاف حرارتی زیاد از زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 199  

تغییر اسکیل مدل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 192  

بادگیر در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 290  

دمای سطح زمین در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1419  

ترسیم درب در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 192  

ایجاد بازشوی راه پله در مدل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 238  

Semi exposed walls

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 204  

مدلسازی زیر زمین در دیزاین بلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 222  

ترسیم راه پله و آسانسور در یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 477  

Heating and cooling setback

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 260  

ایرادی در ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 203  

تعیین power density

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 331  

bsdf data

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 177  

خطا در هنگام اجرای راینو 6

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 179  

ارور ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 241  

ارور ران انرژی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 190  

برنامه زمان بندی حضور افراد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 224  

ارور در محاسبه خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 233  

نصب anaconda 3

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 306  

bsdf data

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 217  

Design builder - LCA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 241  

ارور شبیه سازی روشنایی طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 321  

بررسی سازگاری حرارتی در طول اتاق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 306  

شبیه سازی انرژی نمای هوشمند

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 275  

تحلیل انرژی یک فضا از یک مجتمع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 260  

Dc image base_image base

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 257  

تمپلیت مناسب تب ACTIVITY برای گلخانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 294  

تاثیر تشعشع مصالح سایبان بر دمای هوای داخل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 292  

خروجی عکس لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 313  

Heating load and zone sizing

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 308  

نحوه متریال شیشه داخلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 362  

پیام خطا در ران گرفتن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 265  

محاسبه ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 302  

heating load

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 289  

ارور در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 439  

عدم تشخیص صحیح تعداد طبقات

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 286  

Adaptive comfort

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 267  

آنالیز سالیانه نمای متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 256  

عدم کارکردن cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 253  

wind direction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 331  

چگونگی ارتباط دادن فایل CFD به آسایش حراتی خارجی UTCI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 298  

ارور سیمولیشن هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 246  

NSGA_II

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 314  

نرم افزار شبیه سازی پایروسیم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 305  

ترسیم نقاب سایه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 443  

همخوانی آخرین ورژن jeplus و energyplus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 322  

عدم حذف پنجره از مدل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 258  

هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 317  

ارور عدم نصب انرژی پلاس در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 312