موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

Radiance Image viewer- Radiance Control Panel

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 581  

خطا هنگام RUN

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 569  

joule to kw/h

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 469  

additional Radiance File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 422  

radiation analysis on a pattern

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 447  

(fanger(pmv-ppd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 437  

material

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 374  

min ill and max ill of shading states fro dynamic shadings

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 444  

DF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 540  

pcm

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 469  

monthly bar chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 505  

specularity and reflectivity of glass material in honeybee

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 412  

Could not find error- image based simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 390  

Timing

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 385  

air flow rait

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 306  

natural ventilation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 367  

Bundary Condition

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 351  

IntersectMasses

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 333  

daylight

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 372  

solve adj

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 370  

محاسبه خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 642  

هدایت حرارتی کل ساختمان (w/k) و هدایت حرارتی مرجع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 410  

تحلیل اولیه در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 406  

optimization

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 378  

interzone Airflow

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 362  

OpenStudio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 363  

بازیابی HB zones

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 476  

خطا در نصب پلاگین THERM

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 367  

ACH

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 353  

برنامه زمان بندی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 393  

نتایج شبیه سازی با واحد Kwh/m2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 634  

حالت دیفالت Cooling/heating_SEPT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 650