موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

component block

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 375  

energyplus+jeplu

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 380  

source code energy plus

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 510  

عدم جواب دادن نتیجه در کامپوننت honeybee read ep result

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 829  

تهویه و cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 982  

EPW File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 880  

mesh-params

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 574  

مفهوم semi exposed و همچنین sub-surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1158  

محاسبه بار سرمايش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 892  

شبیه سازی نور

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1069  

تاسیسات هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1001  

بدست اوردن سطح دیوار بدون ضخامت سایر اضلاع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 893  

ارور شبیه سازی در گرس هاپر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1007  

سال شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1045  

کاربری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1093  

رنگ ها در نتایج روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1025  

انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1186  

خروجی گرفتن در رویت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1421  

کاهش سطح انرژی مورد نیاز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 764  

enegy plus failed error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 316  

مشکل ران انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 761  

HB galzing based on ratio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 370  

unit

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 391  

legend bar

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 396  

energyplus output in HB

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 322  

در نرم افزار دیزاین بیلدر تنظیمات مخصوص دیوار ترومب بعد از طراحی دیوار و ونت ها در تب های activity,construction, opening و hvac چه تنظیم های خاصی باید اعمال بشه؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 242  

the effect of thermal mass on heating load.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 364  

colibri

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 363  

تعریف توان مصرفی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 679  

temperature control -setpoints

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 318  

ترسیم در اوپن استودیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1051  

ترسیم نورگیر سقفی_در سقف تخت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 617  

عدم نمایش اتلافات حرارتی از پنجره و دیوار و... و عدم نمایش بار مورد نیاز سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 650  

day lighting

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 320  

خطا در ایجاد جداره آدیاباتیک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 591  

محاسبه پل حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 710  

نصب نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 979  

نتایج نمودار تابش مستقیم و پراکنده خورشید

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 850  

دمای جداره ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 898  

ارور دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 840  

فتوولتاییک در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1168  

سیستم hvac و نوع operation پنجره

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 834  

recolor mesh

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 378  

Radiance parameters

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 461  

annual profile HB

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 336  

Read annual result

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 327  

HB- glazing based on ratio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 420  

Occupancy time period

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 359  

HB zone

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 328  

system loads

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 395  

خطا در run daylight simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 577  

envimet

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 430  

a single digit for UDI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 400  

indoor thermal comfor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 415  

Normalise by area

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 380  

ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 366  

ideal air load

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 303  

green roof

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 342  

error in honeybee and open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 539  

sever error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 11  
تعداد بازدید ها: 451