U P G R E E N G R A D E
موضوع
دسته بندی
کاربران پاسخگو
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ

ظرفیت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 456  

استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 263  

استانداردها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 237  

استاندارد مقدارمجار دی اکسید کربن در ساختمان اداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 180  

گرس هاپرو دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 200  

راهنمایی در خصوص نوع نرم افزار و محاسبات کنترل نور و حرارت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 170  

بررسی دیوار سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 194  

دماي استيش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 202  

ACHاداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 11  
تعداد بازدید ها: 381  

اجرای داده های آب و هوایی در المنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 170  

تفاوت بین دمای خشک بیرون با دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 152  

محاسبه cost and payback time analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 97  

تحلیل نمودارهای کلایمت کانسالتنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 123  

مقاومت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 54