موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 985  

علت ارور لایسنس در نصب نرم افزار دیزاین بیلدر چه عاملی می تواند باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 678  

نحوه طراحی پنجره های سنتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 805  

تعیین دیتا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 564  

فایل آب و هوای دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 643  

فایل اب و هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 529  

دمای سطح زمین در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 778  

سی اف دی خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 717  

نحوه ترسیم سقف کاذب در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 692  

سقف شیب دار یک طرفه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 855  

برای اطلاعاتی که نرم افزار میخواهد از چه منبعی باید استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 693  

DAYLIGHTING

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 451  

simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 431  

ترسیم نورگیر در دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 567  

تهویه طبیعی ساختمان در سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 896  

تنظیمات برنامه زمانبندی بازشوهای خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 848  

صفحات فتوولتاییک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 634  

سقف کاذب متخلخل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 822  

activity tab__heatin and cooling setback

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 342  

ترسیم نمای دوپوسته(DSF)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 552  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 960  

ارور در محاسبات شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 629  

تنظیمات مربوط به دمای ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 478  

ایراد در ترسیم نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 470  

ترسیم دریچه های مختلف برای نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 472  

تحلیل نمودار های simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 592  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 885  

فایل اقلیمی 2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 535  

دیزاین بیلدر-heat balance report

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 497  

Simulatin error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 246  

نور و تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 555  

نحوه transfer بلاک ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 753  

ترسیم نورگیر سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 974  

zero cooling design error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 285  

تنظیمات HVAC هنگام خروجی گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 673  

cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 257  

انتقال حرارت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 778  

تحلیل نمودار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 775  

تاثیر چینش لایه های دیوار بر بار سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 538  

محدود کردن شاخص PMV

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 768  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1117  

بخش fixed surface thicknesses

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 664  

مدل سازی حجمی خازن حرارتی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 495  

انالیز انرزی دیزاین بیلدر (بیم)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 628  

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 490  

ارور در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 525  

تفاوت ground floor و external floor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 443  

مفهوم semi exposed و همچنین sub-surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 583  

مفهوم internal thermal mass در قسمت construction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 534  

متریال در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 522  

بادگیر در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 583  

Ground floor thermal properties

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 272  

میزان روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 515  

شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 525  

دما در خروجی های دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 586  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 1563  

دمای setpoint در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 534  

ارور physical memory در قسمت cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 675  

cfd boundry

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 195  

استفاده از فایل دیزاین بیلدر بعد از تعویض ویندوز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 491