موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1835  

علت ارور لایسنس در نصب نرم افزار دیزاین بیلدر چه عاملی می تواند باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1573  

نحوه طراحی پنجره های سنتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1586  

تعیین دیتا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1170  

فایل آب و هوای دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1610  

فایل اب و هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1020  

دمای سطح زمین در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1639  

سی اف دی خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1417  

نحوه ترسیم سقف کاذب در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1486  

سقف شیب دار یک طرفه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1727  

برای اطلاعاتی که نرم افزار میخواهد از چه منبعی باید استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1401  

DAYLIGHTING

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 726  

simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 692  

ترسیم نورگیر در دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1117  

تهویه طبیعی ساختمان در سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1559  

تنظیمات برنامه زمانبندی بازشوهای خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1659  

صفحات فتوولتاییک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1143  

سقف کاذب متخلخل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1552  

activity tab__heatin and cooling setback

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 647  

ترسیم نمای دوپوسته(DSF)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1114  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1735  

ارور در محاسبات شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1343  

تنظیمات مربوط به دمای ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1005  

ایراد در ترسیم نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1051  

ترسیم دریچه های مختلف برای نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1022  

تحلیل نمودار های simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1192  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1714  

فایل اقلیمی 2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1027  

دیزاین بیلدر-heat balance report

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1034  

Simulatin error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 489  

نور و تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1090  

نحوه transfer بلاک ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1478  

ترسیم نورگیر سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 2039  

zero cooling design error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 497  

تنظیمات HVAC هنگام خروجی گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1386  

cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 492  

انتقال حرارت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1502  

تحلیل نمودار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1561  

تاثیر چینش لایه های دیوار بر بار سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1077  

محدود کردن شاخص PMV

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1453  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 2377  

بخش fixed surface thicknesses

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1288  

مدل سازی حجمی خازن حرارتی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1002  

انالیز انرزی دیزاین بیلدر (بیم)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1195  

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1054  

ارور در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1046  

تفاوت ground floor و external floor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 999  

مفهوم semi exposed و همچنین sub-surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1317  

مفهوم internal thermal mass در قسمت construction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1078  

متریال در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1194  

بادگیر در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1175  

Ground floor thermal properties

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 545  

میزان روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1065  

شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1029  

دما در خروجی های دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1217  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 2850  

دمای setpoint در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1056  

ارور physical memory در قسمت cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1303  

cfd boundry

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 380  

استفاده از فایل دیزاین بیلدر بعد از تعویض ویندوز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1013