موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

نحوه تعیین ضخامت در زمان ترسیم هندسه به چه صورت می باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1534  

علت ارور لایسنس در نصب نرم افزار دیزاین بیلدر چه عاملی می تواند باشد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1096  

نحوه طراحی پنجره های سنتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1327  

تعیین دیتا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 961  

فایل آب و هوای دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1315  

فایل اب و هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 840  

دمای سطح زمین در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1330  

سی اف دی خارجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1185  

نحوه ترسیم سقف کاذب در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1219  

سقف شیب دار یک طرفه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1465  

برای اطلاعاتی که نرم افزار میخواهد از چه منبعی باید استفاده کرد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1150  

DAYLIGHTING

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 622  

simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 605  

ترسیم نورگیر در دیزاین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 922  

تهویه طبیعی ساختمان در سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1334  

تنظیمات برنامه زمانبندی بازشوهای خارجی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1393  

صفحات فتوولتاییک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 973  

سقف کاذب متخلخل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1305  

activity tab__heatin and cooling setback

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 536  

ترسیم نمای دوپوسته(DSF)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 938  

ارور در هنگام simulation گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1489  

ارور در محاسبات شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1110  

تنظیمات مربوط به دمای ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 827  

ایراد در ترسیم نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 853  

ترسیم دریچه های مختلف برای نمای دوپوسته

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 833  

تحلیل نمودار های simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 996  

فایل اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1441  

فایل اقلیمی 2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 861  

دیزاین بیلدر-heat balance report

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 859  

Simulatin error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 416  

نور و تهویه طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 914  

نحوه transfer بلاک ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1244  

ترسیم نورگیر سقفی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1693  

zero cooling design error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 428  

تنظیمات HVAC هنگام خروجی گرفتن در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1162  

cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 415  

انتقال حرارت در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1256  

تحلیل نمودار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1249  

تاثیر چینش لایه های دیوار بر بار سرمایش و گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 878  

محدود کردن شاخص PMV

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1211  

جرم سطحی موثر و اینرسی حرارتی ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1853  

بخش fixed surface thicknesses

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1073  

مدل سازی حجمی خازن حرارتی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 834  

انالیز انرزی دیزاین بیلدر (بیم)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 991  

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 844  

ارور در سیمولیشن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 863  

تفاوت ground floor و external floor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 810  

مفهوم semi exposed و همچنین sub-surfaces

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1098  

مفهوم internal thermal mass در قسمت construction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 902  

متریال در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 976  

بادگیر در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 976  

Ground floor thermal properties

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 452  

میزان روشنایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 850  

شبیه سازی دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 835  

دما در خروجی های دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1005  

نصب نشدن برنامه روی ویندوز۷

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 22  
تعداد بازدید ها: 2349  

دمای setpoint در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 877  

ارور physical memory در قسمت cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1098  

cfd boundry

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 320  

استفاده از فایل دیزاین بیلدر بعد از تعویض ویندوز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 818