بلاگ

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

تـامين آسايش حرارتی افراد در فضاهای انسان ساخت يكی از عمده ترين اهـداف در طراحـی مـعماری بـه‌شـمار می‌رود زيرا در چنين شرايطی است كه افـراد سـاكن در فـضا مـی‌تـوانند با حداكثر كارايی و توان فكری و جسمی فعاليت يا به‌بهترين نحو استراحت نمايند. برای مثال در تصویر زیر با استفاده از .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (سرعت و جهت باد)

استراتژی های طراحی اقلیمی (سرعت و جهت باد)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

گلباد نموداری است که سرعت ،جهت و تواتر بادهای یک مکان معین را با استفاده از یک دستگاه مختصات مرکزی نشان می دهد. این دیاگرام(گلباد) کاربردها فراوانی دارد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد: - امکانسنجی (مکان یابی ، چگالی و توان باد ، ایستائی باد .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (جهت‌گیری ساختمان)

استراتژی های طراحی اقلیمی (جهت‌گیری ساختمان)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

در مباحث مربوط به اقليم معماري هماهنگي ساختمان با شرايط اقليمي هر منطقه مورد توجه مي باشد که اين امر موجب آسايش بيشتر انسان و نيز صرفه جويي در مصرف سوخت براي کنترل شرايط محيطي مي گردد. انتخاب جهت استقرار ساختمان به عواملي چون وضع طبيعي زمين، ميزان نياز به .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه طبیعی)

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه طبیعی)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

ایجاد تهویه طبیعی در ساختمان، به اختلاف فشار هوای میان سطوح خارجی و داخلی بنا بستگی دارد. تهویه هوا، علاوه بر ایجاد شرایط آسایش و بالا بردن سطح بهداشت محیط داخلی ساختمان، موجبات صرفه جویی در مصرف انرژی را فراهم می آورد. تأثیرات تهویه طبیعی در ساختمان به طور کلی .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (فشار مثبت و منفی بازشوها)

استراتژی های طراحی اقلیمی (فشار مثبت و منفی بازشوها)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

یکی از انواع راه­های تهویه، تهویه عبوری بوده که در این روش هوا بین دو قسمت از ساختمان به علت اختلاف فشار هوای ایجاد شده جریان می یابد. تهویه عبوری به صورت رایج از میان پنجره ها، روزنه ها و شبکه های تعبیه شده در نما وارد و خارج می .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه در شب Night Purge Ventilation)

استراتژی های طراحی اقلیمی (تهویه در شب Night Purge Ventilation)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

تهویه طبیعی شبانه روشی غیرفعال (روشی که در آن هیچ سیستم مکانیکی یا الکتریکی دخالت نخواهد داشت) برای خنک کردن بناست که با کمک نیروهای طبیعی مانند باد و یا تغییر فشارهای ایجاد شده در اثر گرما صورت می‏پذیرد؛ گرمای جذب شده در طول روز و توسط جرم حرارتی ساختمان .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (دریافت تابش خورشیدی)

استراتژی های طراحی اقلیمی (دریافت تابش خورشیدی)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

استفاده حداکثری از انرژی خورشید یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی می باشد. اگر ساختمان ها مطابق با تابش انرژی خورشید و اقلیم منطقه ساخته شوند و بتوانند در دوره گرم حداقل انرژی و در دوره سرد حداکثر انرژی را جذب کنند در مصرف انرژی صرفه جویی بسیار زیادی حاصل .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (میزان سایه اندازی)

استراتژی های طراحی اقلیمی (میزان سایه اندازی)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

میزان سایه اندازی فرم ساختمان بر بافت شهری پیرامون پروژه، بر روی جداره های مختلف نما و حتی فضاهای باز و نیمه باز داخل ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر میزان مصرف انرژی و همچنین جانمایی فضاها و طراحی فرم کلی ساختمان اثر گذار است.

استراتژی های طراحی اقلیمی (استفاده از نور خورشید)

استراتژی های طراحی اقلیمی (استفاده از نور خورشید)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاشهای زیادی جهت بهره وری از این منبع بزرگ انرژی انجام گرفته است. استفاده از نور خورشید در داخل فضا به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و فضای گلخانه ای Buffer zone or Sun space امکان پذیر است. با تعبیه سیستم سایه .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (دیوار ترومب)

استراتژی های طراحی اقلیمی (دیوار ترومب)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

گرمایش توسط دیوار ترومب مبتنی بر جذب تابش خورشید توسط دیواري با ظرفیت گرمایی و ضریب جذب (گسیل مندي) تابشی بالاست. این دیوار در پشت یک جداره شفاف شیشهاي در ضلع جنوبی ساختمان (سمت آفتابگیر در زمستان در نیمکره شمالی) قرار میگیرد. حرارت جذب شده توسط دیوار ترومب در فضاي .....

استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)

استراتژی های طراحی اقلیمی (نوسانات دما در جداره ها)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 20 آذر 1397

استفاده منابع غیرفعال انرژی مانند خورشید و سایر عناصر همساز با آن امروزه یکی از دغدغه های اصلی جهت کاهش مصرف انرژی فسیلی و همسو شدن با جنبشهای پایدار است. یکی از پارامترهای تاثیر گذار در عملکرد غیرفعال حرارتی ساختمان اینرسی حرارتی جداره ها است، اینرسی حرارتی بیانگر توانایی مواد .....

دمای خشک و تر

دمای خشک و تر

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

دو فاکتور اصلی دما، دمای خشک و دمای رطوبتی هواست. دمای خشک یا Dry Bulb Temperature: دمای خشک، دمای هوا در حالت عادی بدون در نظر گرفتن رطوبت موجود در هواست، که توسط ترموستات می تواند بر حسب سلسیوس، فارنهایت یا کلوین اندازه گیری شود. دمای رطوبتی یا Wet Bulb Temperature: دمای رطوبتی، نشان .....

استانداردهای متفاوت در خصوص آسایش حرارتی

استانداردهای متفاوت در خصوص آسایش حرارتی

نویسنده: امیر تبادکانی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 27 آذر 1397

- استاندارد ISO 7730: برای اولین بار مدل تئوری فنگر در خصوص شاخص های PMV و PPD را به صورت یک استاندارد معرفی کرد که در سه مرحله برای این دو شاخص، بازه آسایش حرارتی تعیین کرد. نقص این استاندارد عدم توجه به adaptive comfort بود - استاندارد ANSI/ASHRAE 55 : .....

رطوبت هوا

رطوبت هوا

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

رطوبت به اندازه دما برای تامین آسایش حرارتی ضروری است. هوای گرم رطوبت را بیشتر از هوای سرد در خود نگه می دارد، و متغیری که برای هر فرد محسوس است، رطوبت نسبی یا Relative Humidty می باشد، به طوری که عموماً رطوبت نسبی بین 40% تا 55% ایده آل تلقی .....

جریان باد

جریان باد

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

باد به عنوان یکی دیگر از انرژی های تجدیدپذیر، با تامین تهویه طبیعی و خنک کردن ساختمان یا کاربر به دلیل تسریع بخشیدن به انتقال حرارت یا خشک کردن رطوبت موجود بر روی پوست ، تاثیر زیادی بر فراهم کردن شرایط آسایش دارد. به طور کلی جریانات هوایی از نواحی با .....

آسایش حرارتی

آسایش حرارتی

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

به زبان ساده،آسایش حرارتی به شرایطی از محیط داخلی گفته می شود که کاربر در ساختمان نه احساس سرما و نه احساس گرما کند. اندازه گیری آسایش حرارتی آسان نیست، به دلیل آنکه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد، از جمله: 1- دمای هوا Air Temperature 2- سرعت بادAir Velocity 3- رطوبت نسبی Relative Humidity 4-دمای .....

تفاوت PMV و PPD (مقیاسهای اندازه گیری آسایش حرارتی)

تفاوت PMV و PPD (مقیاسهای اندازه گیری آسایش حرارتی)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

PMV or Predicted Mean Vote: مقیاسی برای اندازه گیری آسایش حرارتی که دامنه آن از (-3) یا سرد تا (+3) یا گرم ، بر اساس معادله فنگر (Fanger) می باشد.، که بر اساس رای گیری از کاربران با توجه به شرایط محیطی و عوامل شخصی هر فرد از جمله .....

حرکت و وضعیت خورشید (دیاگرام خورشیدی)

حرکت و وضعیت خورشید (دیاگرام خورشیدی)

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

حرکت و وضعیت خورشید، از مهم ترین فاکتورها و عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان های پایدار می باشد. طراحی بر اساس وضعیت خورشید در اقلیم مورد نظر، می تواند در به کارگیری روشنایی طبیعی و انرژی حرارتی خورشید، و یا استفاده از پنل های فتوولتایک، و حتی تهویه طبیعی، تاثیر به .....

وضعیت آسمان

وضعیت آسمان

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

تابش آفتاب می تواند تاثیر به سزایی در نوع طراحی اقلیمی شما داشته باشد، اما اگر شرایط مهیا باشد. وضعیت آسمان تاثیر فراوانی در نوع پراکندگی و دریافت انرژی خورشیدی در شرایط جوی زمین دارد. به گونه ای که در نمودار زیر می توانید تفاوت دریافت انرژی خورشیدی بر سطوح ساختمان .....

انواع تابش خورشیدی

انواع تابش خورشیدی

نویسنده: حانیه غلامی   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 دی 1397

تابش آفتاب به دو صورت مستقیم (Direct) و انتشاری (Diffuse)، که با توجه به شرایط جوی و آسمان و سطوح مجاور ساختمان پراکنده می شود. آسمان ابری باعث میشود که میزان تابش مستقیم کاهش و میزان تابش انتشاری افزایش یابد. تابش خورشیدی از مهم ترین موضوعات تاثیر گذار در فیزیک ساختمان است. .....