19:02:10 1399/3/21

چک لیست های مدیریت سبز

چک لیست های مدیریت سبز

هیئت دولت در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» را به تصویب رساند. «برنامه مدیریت سبز» شامل .....
نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 19:02:10 1399/3/21


20:39:52 1398/12/10

ساختمان سبز

ساختمان سبز چیست؟

ساختمان سبز، ساختمانی است که در طراحی، ساخت و ساز و بهره برداری آن، تاثیرات منفی بر روی آب و هوا و محیط زیست را کاهش داده یا به کلی از بین برده و حتی می تواند تاثیرات مثبتی .....

نویسنده: hamed moslehi
تاریخ انتشار: 20:39:52 1398/12/10


19:02:10 1399/3/21