موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

galapagos

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 347  

تنظیم تعدادژنوم ها در اکتاپوس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 688  

دستیابی به حالات بهینه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 585  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 343  

Depth optimisation of double skin façade

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 385  

multi objective optimization

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 334  

طراحی پارامتریک و بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 321  

بررسی نور طبیعی در اسکچاپ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 228  

نرم افزار climate consultant

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 173  

ورود به حوزه مدیریت انرژی در صنایع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 135  

نحوه محاسبه میزان pcm موردنیاز و تعیین ابعاد پانل برای دیواره ساختمان؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 98