موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

ظرفیت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1873  

استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1871  

استانداردها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1519  

استاندارد مقدارمجار دی اکسید کربن در ساختمان اداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1459  

گرس هاپرو دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1442  

راهنمایی در خصوص نوع نرم افزار و محاسبات کنترل نور و حرارت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1383  

بررسی دیوار سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1388  

دماي استيش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1528  

ACHاداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 11  
تعداد بازدید ها: 2443  

اجرای داده های آب و هوایی در المنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 1489  

تفاوت بین دمای خشک بیرون با دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1901  

محاسبه cost and payback time analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1315  

تحلیل نمودارهای کلایمت کانسالتنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 2092  

مقاومت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1838