موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

ظرفیت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1062  

استاندارد اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 977  

استانداردها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 803  

استاندارد مقدارمجار دی اکسید کربن در ساختمان اداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 750  

گرس هاپرو دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 771  

راهنمایی در خصوص نوع نرم افزار و محاسبات کنترل نور و حرارت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 716  

بررسی دیوار سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 735  

دماي استيش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 813  

ACHاداری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 11  
تعداد بازدید ها: 1309  

اجرای داده های آب و هوایی در المنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 726  

تفاوت بین دمای خشک بیرون با دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 924  

محاسبه cost and payback time analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 626  

تحلیل نمودارهای کلایمت کانسالتنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 814  

مقاومت حرارتی مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 735