موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

تعریف مشخصات متریال شفاف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 949  

همگرا کردن نتیجه در فلوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1093  

ارور در فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 775  

دانلود نرمافزار فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 905  

نرم افزار انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 775  

نحوه مدل درختان و استفاده از فرمول های مربوطه در انسیس فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 433  

اتوکد سه بعدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 271  

مقادیر عددی سرعت جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 150  

مش زنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 152  

چند مسیر جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 129  

مبحث CFD در شهر ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 142  

مش ساختاری و نحوه مش زنی بین دو تا ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 130  

نصب انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 106  

نصب انسیس فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 36