موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

تعریف مشخصات متریال شفاف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1594  

همگرا کردن نتیجه در فلوینت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1915  

ارور در فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1436  

دانلود نرمافزار فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1633  

نرم افزار انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1453  

نحوه مدل درختان و استفاده از فرمول های مربوطه در انسیس فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 954  

اتوکد سه بعدی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 624  

مقادیر عددی سرعت جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 412  

مش زنی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 423  

چند مسیر جریان هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 406  

مبحث CFD در شهر ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 419  

مش ساختاری و نحوه مش زنی بین دو تا ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 569  

نصب انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 484  

نصب انسیس فلوئنت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 305  

Share Topology در انسیس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 282  

سیاه بودن صفحه icem cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 196  

محاسبه سرعت هوا و تعداد ساعات تعویض هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 89