پروژه ها

ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 10 تهران زمستان 1399

کارفرما: مهران سعادتی نسب

خدمات ممیزی انرژی ساختمان مرکزی شامل:

  • داده برداری ساختمان
  • نرمالیزه کردن قبوض برق و گاز
  • مدلسازی وضعیت موجود ساختمان
  • بررسی وضعیت پوسته‌ی ساختمان
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی بهینه سازی انرژی ساختمان
  • تحلیل الکتریکی