پروژه ها

هتل بین المللی صدر بهار 1399

انجام خدمات مشاوره انرژی شامل:

  • بهینه سازی دیوار خارجی
  • بهینه سازی دیوار داخلی
  • بررسی دیتیل های جداره ها
  • بهینه سازی جداره های شفاف