پروژه ها

بهینه یابی فرمی مدرسه سبز گرگان تابستان 1399

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان

  • بررسی 20 آلترناتیو فرمی به منظور بهینه سازی فرم و محل قرار گیری ساختمان
  • بررسی پارامترهای میزان انرژی سیستم سرمایش و گرمایش (kWh/m2) و میانگین تابش جذب شده توسط سطوح (kWh/m2) در همه آلترناتیو ها

بخشی از آلترنانیو های بهینه یابی شده