پروژه ها

کارفرما: مهندسین مشاور آتک، تهران شرح خدمات ارائه شده در این پروژه: 1- تجزیه و تحلیل اطلاعات اقلیم پروژه و انجام بررسی های مقدماتی شامل استخراج نمودار پارامترهای مختلف آب و هوایی رطوبت نسبی - دما - باد - میزان تابش خورشید - آسایش حرارتی خارجی - نمودار سایکرومتریک و استخراج میزان بهره گیری از راهکارهای غیرفعال در سال - 2- بررسی اولیه لکه گذاری ساختمان در سایت بر اساس چرخش ساختمان، تابش خورشید، سایه اندازی، نسبت طول به عرض و باد بهینه سازی جهت گیری ساختمان بر اساس کاهش تابش خورشید و توجه به بادهای غالب تابستان و زمستان بهینه سازی تناسبات ساختمان بر اساس کاهش تابش خورشید و افزایش سایه اندازی بر روی سطوح بهینه سازی تناسبات ساختمان بر اساس آسایش حرارتی داخلی و شاخص های PPD و PMV 3- تهیه مدل سه بعدی اولیه ساختمان به عنوان مدل پایه نمایه سازی تمامی بهینه سازی های انجام شده بر اساس متغیرهای موجود و خروجی های مورد نظر و پیشنهاد مدل حجمی اولیه به تیم مشاوره معماری