پروژه ها

شبیه سازی عددی سیستم تهویه و گردش هوا با هدف تعیین نوع سیستم تهویه و جانمایی دریچه ها آستان مقدس حضرت امام حسین (ع(

کارفرما: شرکت مهندسین مشاور آستان قدس رضوی

مجری: دانشگاه تربیت مدرس (دکتر رضا مداحیان)

ناظر عالیه پروژه: مهندس حامد مصلحی

 

  • ارائه نتایج شبیه سازی سناریو منتخب کارفرما برای طراحی سیستم تهویه شبستان ها
  • محاسبات بار برودتی
  • محاسبات تولید گرما و رطوبت
  • محاسبات آلاینده ها