پروژه ها

مهمانسرای سبز

پروژه مشترک مرکز پروژهش های بادگیرِ دانشگاه یزد و شرکت برق منطقه ای

هدف پروژه: طراحی و ساخت یک ساختمان کوچک با استفاده از تکنیک های سرمایش و گرمایش غیر فعال

تکنیک های ساخت بومی و تکنیک های مدرن غیر فعال شامل دیوار ترومب، دودکش خورشیدی و سیستم کانال کشیِ تهویه طبیعی

خدمات انجام شده:

بررسی عملکرد ساختمان از منظر تهویه طبیعی

بررسی اتلافات حرارتی ساختمان