پروژه ها

باز طراحی مدرسه کوثر بندرعباس  بهار 1400

کارفرما: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

  • مطالعات اقلیمی سایت پروژه
  • تحلیل عملکرد انرژی وضعیت موجود
  • تحلیل مصرف انرژی با تهویه طبیعی
  • تحلیل عملکرد روشنایی ساختمان با شاخص های روشنایی طبیعی (sDA، UDI، ASE)