پروژه ها

مدرسه سبز کرمان -  زمستان 1399

کارفرما: اداره کل نوسازی مدارس

تحلیل انرژی ساختمان طراحی مدرسه 9 کلاسه اختیارآباد شامل:

  • مطالعات اقلیمی سایت پروژه
  • شبیه سازی وضعیت موجود و بهینه ساختمان
  • امکان سنجی استفاده از پنل های فتوولتائیک
  • امکان سنجی استفاده از آبگرمکن خورشیدی
  • تحلیل روشنایی طبیعی با استفاده از شاخص های ASE، sDA و UDI
  • ارائه پیشنهادات بهینه سازی انرژی

 

 

تحلیل سیستم EarthTubes در مدرسه سبز کرمان

تحلیل CFD این پروژه آقای مهندس صالحی از همکاران گروه ما در گروه Fluentcfd. ir انجام داده اند.