U P G R E E N G R A D E

پروژه ها

کارفرما: شرکت آتیه نما، تهران

در این پروژه هدف ارائه محاسبات و تحلیل های مورد نیاز در جهت بهبود طراحی فضاها به عنوان نمونه بوده است، لذا جهت انجام شبیه سازی میزان شدت مصرف انرژی و آسایش حرارتی کاربران ساختمان اداری گاندی، فضایی در طبقه چهارم به مساحت تقریبی 300 مترمربع به عنوان فضای منتخب از ساختمان مدلسازی شد.
در ادامه الگوریتم مربوط به این شبیه سازی در محیط پلاگین های هانی بی و لیدی باگ در گرس هاپر نوشته شده ، و مشخصات فنی مدل تا حد امکان در شبیه سازی لحاظ شده است.
لازم به ذکر است برای تحلیل مصرف انرژی قسمتی از ساختمان گاندی به دلیل آنکه بعضی از جداره ها با فضای داخلی در تماس هستند، دیوارهای شمالی و جنوبی و سقف و کف آدیاباتیک فرض شده اند، و جداره های شرقی و غربی کاملا شیشه ای با ضریب انتقال حرارت 1.5 وات بر مترمربع کلوین، جذب تابش خورشید 33 درصد و میزان عبور نور مرئی از شیشه 50 درصد، در نظر گرفته شده است.
همچنین در داخل فضا سنسورهایی جهت دیمر دار کردن لامپ ها جهت روشنایی مصنوعی واقع شده اند، که ست پوینت آنها بر روی 400 لوکس قرار داده شده است.

بنابراین برای انجام شبیه سازی فضای مورد نظر دو سناریو متفاوت در نظر گرفته شده است:
1- زمانی که نما فاقد هر گونه سایه بان است
2- زمانی که نما دارای پوسته دوم جهت سایه اندازی طراحی شده است

شرح خدمات ارائه شده در این پروژه:
1- تجزیه و تحلیل اطلاعات پروژه (با استفاده از پلاگین های لیدی باگ و هانی بی در گرس هاپر)
- وضعیت تابش آفتاب و سایه اندازی فرم ساختمان
- آنالیز حرارتی ساختمان و میزان شدت مصرف انرژی ساختمان بر اساس وضعیت موجود
- آنالیز آسایش حرارتی داخلی ساختمان بر اساس شرایط طراحی شده بر مبنای شاخص های PPD , PMV , SET
- آنالیز دما و میزان تبادل انرژی از پوسته های خارجی ساختمان با توجه به جزئیات اجرایی پیشنهاد شده مشاور معماری مربوطه
2- بهینه سازی سطوح شفاف (با استفاده از پلاگین هانی بی در گرس هاپر)
- بهینه سازی جنس سطوح شفاف بر اساس مصالح موجود و میزان تاثیر آن بر میزان مصرف انرژی ساختمان
3- روشنایی ساختمان (با استفاده از پلاگین هانی بی و دیوا)
- آنالیز روشنایی طبیعی ساختمان
- بهینه سازی روشنایی داخلی فضاهای اصلی با توجه به موقعیت لامپ ها و سایه بان های موجود بر روی نما و نوع سطوح شفاف
- بهینه سازی موقعیت لامپ های داخلی فضاهای اصلی بر اساس دریافت میزان لوکس مورد نظر با توجه به عملکرد فضا و پیشنهاد بهینه ترین جانمایی های روشنایی مصنوعی
- شبیه سازی میزان خیرگی داخلی فضا با توجه به شدت روشنایی داخلی و متریال های به کاررفته، بر اساس شاخص های UGI , DGP در فضاهای اصلی ساختمان
4- بررسی نوسانات دمایی پوسته ها (با استفاده از پلاگین هانی بی در گرس هاپر)
- شبیه سازی میزان نوسانات دمایی سطوح شفاف و سطوح صلب با توجه به دیتیل های اجرایی پیشنهاد شده مشاور معماری مربوطه