حامد مصلحی

Co-Founder

متخصص تحلیل انرژی و سیالاتی ساختمان مشاور و ممیز استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001


  دانلود رزومه