امیر تبادکانی

Co-Founder

متخصص بهینه سازی انرژی ساختمان

  دانلود رزومه