دانلود کتاب و استاندارد

کتاب بررسی استانداردها و فناوری های نواورانه در افزایش بهره وری انرژی ساختمان در کشورهای پیشرو
نام کتاب: کتاب بررسی استانداردها و فناوری های نواورانه در افزایش بهره وری انرژی ساختمان در کشورهای پیشرو
دسته بندی: بهینه سازی

ســاختمان ها نقــش بســزایی در زندگــی بشــر امــروزی ایفــا می کننــد. حیــات انســان حتــی پیــش از شــکل گیری جوامــع شــهری، بــه مســکن وابســته بــوده اســت. بــا گذشــت زمــان و دســت یابی بشــر بــه منابــع انــرژی، ســاختمان ها از ابعــاد مختلــف توســعه پیــدا کردنــد و بــه محــل مصرف کننــدۀ انــرژی تبدیــل شــدند. مصــرف انــرژی در ســاختمان های جهــان پــس از انقــاب صنعتــی تــا جایــی پیــش رفتــه اســت کــه امــروزه بخــش ســاختمان بــه عنــوان یکــی از بخش هــای پرمصــرف  و آلاینــدۀ اقتصــاد جهــان شــناخته 
ش یمــود. مصــرف بی رویــۀ انــرژی در بخــش ســاختمان و بــروز پدیده هــای گرمایــش جهانــی و گرمایــش شــهری در قــرن اخیــر موجــب شــکل گیری محدودیت هــا و تدویــن مقــررات انــرژی ســاختمان در جوامــع مختلــف شــده اســت. ایــن مقــررات بــه منظــور ایجــاد ضابطــه در عرصــۀ ســاختمان تدویــن شــده و نقــش بســزایی در نیــل بــه اهــداف کان در مقیــاس ملــی و محلــی در زمینــۀ بهداشــت، ســامت و صرفــۀ اقتصــادی فــرد و جامعــه دار نــد. ولــی تجربیــات کشــورهای مختلــف نشــان می دهــد تدویــن مقــررات بــه خــودی خــود موجــب ارتقــای مصــرف انــرژی ســاختمان یمن اه شــود؛ حتــی جامع تریــن مقــررات ســاختمان، در صــورت عــدم برخــورداری از مکانیــزم اجرایــی، فاقــد ارزش عملــی اســت. مقــررات انــرژی بــه طــور خــاص بایــد بــا سیاســت های ترویجــی و آموزشــی در جامعــۀ مهندســی کشــور و آحــاد مــردم، همچنیــن نظامــی کارآمــد بــرای اعمــال و کنتــرل ایــن مقــررات و تنظیــم روابــط دخیــل در ساخت وســاز، مســئولیت ها، شــرح وظایــف و مراحــل قانونــی اقدامــات ســاخت، توســعۀ بنــا و تغییــر کاربــری همــراه شــود تــا بتــوان از اثربخشــی آن هــا  اطمینــان حاصــل کــرد.

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.