نمونه‌ای از بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی فایل idf انرژی‌پلاس با jeplus

نمودار پرتو مربوط به نقاط جواب مساله بهینه‌سازی دو هدفه.

نمودار پرتو مربوط به نقاط جواب مساله بهینه‌سازی دو هدفه.

توابع هدف: 

۱. بار برودتی ساختمان

۲. بار گرمایشی ساختمان

متغیرها:

۱. جهت گیری ساختمان (زاویه قرارگیری ساختمان)

۲. میزان مقاومت حرارتی مصالح بکار رفته

*نمونه‌ای ساده از بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی فایل idf انرژی‌پلاس


در مسایل بهینه‌سازی چندهدفه، مساله صرفا یک جواب نخواهد داشت و تمام نقاط روی نمودار پرتو (Pareto front)، راه حل محسوب می‌گردند.نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/1/19
Energyplus jeplus jeplus_EA NSGAII pareto