نارضایتی حرارتی ناشی از دمای کف فضا

کف دست و پا حساستر از بقیه اعضا بدن نسبت به دما هستند چون رسانایی گرمایی بالاتری دارند. حس نارضایتی ناشی از دمای کف فضا یکی از حسهای آشنا در خانه های امروزه است ولی اشاره صرفا به دمای کف به عنوان دلیل و راه حل آن اشتباه است. حس کف سرد ناشی از 3 پارامتر اصلی می باشد، 1- جنس پا پوش 2- ظرفیت گرمایی 3- رسانایی گرمایی مصالح کف فضا
به همین دلیل است که با پای برهنه کرک یا چوب گرمتر از سنگ به نظر می رسند و انتخاب مصالح کف در فضاهایی که با پای برهنه استفاده می شوند و یا با فرش پوشیده نیستند اهمیت پیدا می کند. برای رسیدن به استاندارد قابل استفاده برای کاربر دمای پیشنهادی برای پا پوشهای مختلف پیشنهاد می کنند.
برای مثال با پای برهنه برای کف سنگ دمای 29 درجه و کف چوبی 26 درجه برای رضایت بیشتر از 90 درصد کاربران پیشنهاد می شود که با استاندارد ISO 7730 که برای فعالیتهای نشسته با PPD مجاز حداکثر 10% بدست می آید.

نارضایتی  حرارتی ناشی از دمای کف فضا


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/11/20
نارضایتی ISO 7730 PPD آسایش حرارتی