معرفی نرم افزار رت اسکرین (RETScreen)

RETScreen یک نرم افزار مدیریت انرژی پاک برای تحلیل راندمان انرژی ،انرژی های تجدید پذیر وامکان سنجی اجرای پروژه های تولید همزمان نیرو و حرارت و همچنین بررسی راندمان پروژه های در دست اقدام می باشد.

این نرم افزار متخصصان و تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا تا به سرعت امکان سنجی و پتانسیل های فنی و مالی پروژه های انرژی پاک را شناسایی، ارزیابی و بهینه نمایند. همچنین این نرم افازار هوشمند به مدیران این اجازه را می دهد با به آسانی عملکرد واقعی تاسیسات زیر مجموعه ی خود را اندازه گیری کنند و فرصتهای صرفه جویی بیشتر در انرژی و هزینه ها را شناسایی کنند. 

لینک دریافت برنامه:

https://nrcaniets.blob.core.windows.net/iets/RETScreenExpertInstaller.exeنویسنده: Navid Ahmadi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/2/15
نرم افزار رت اسکرین نرم افزار RETScreen مدیریت انرژی پاک امکان سنجی انرژی تجدید پذیر