مدل‌سازی در نرم‌افزار

مدل‌سازی در نرم‌افزار

مدل‌سازی در نرم‌افزار یکی از موارد بسیار مهم در مدل‌ سازی انرژی ساختمان تطابق شرایط مدل‌شده با واقعیت است. در بسیاری مواقع شاهد این هستیم که فرد نتایج مدل را دور از واقعیت می‌داند در حالیکه ورودی نرم‌افزار با ساختمان مرجع فاصله داشته است. برای مثال فردی ساختمانی را در شرایط آب و هوایی تهران مدل کرده و نتایج خروجی نرم‌افزار در زمستان بار گرمایشی را صفر اعلام نموده است.

پس از بررسی مدل مشخص شده فرد نفوذ هوا را برای ساختمان تعریف نکرده یا آنچه وارد نموده بسیار کمتر از واقعیت بوده است. یا بعضا دیده می‌شود در برخی کیس‌ها به عنوان اتاق مفروض پنجره‌ای بزرگ رو به جنوب فرض می‌شود که هیچ سایه‌بانی هم ندارد و جدارها هم آدیاباتیک یا با U-value پایین مدل شده‌اند که باعث بیش‌گرمایش ساختمان می‌گردد.

یا عکس آن در برخی حالات فرد نرخ ورود هوای تازه را بسیار بالا فرض می‌گیرد که باعث می‌شود بار گرمایشی ساختمان به طور قابل ملاحظه‌ای افزون گردد. در هر صورت ذکر این نکته ضروری است که انرژی‌پلاس صرفا مدلی را ارزیابی می‌کند که کاربر به آن می‌دهد و مسئولیت صحت این مدل جهت بررسی نتایج بر عهده کاربر است که مدل او تا چه میزان با واقعیت منطبق باشد. در تمامی مراحل تحلیل نتایج، مفروضات مدل مهم‌ترین قسمت مساله هستند. مساله‌ی مهم دیگر امانت‌داری در شبیه‌سازی است. برای مثال جهت مدل‌سازی آسایش حرارتی، دمای اتاق مقداری بوده که pmv در محدوده‌ی مجاز آسایش حرارتی قرار نداشته و فرد با تغییر نرخ عایق لباس و سرعت هوا آن را تنظیم کند! یکی از دلایل ضروری بودن ذکر مفروضات مساله در مدل‌سازی نیز همین است که مخاطب بداند این نتایج بر اساس چه فرضیاتی به دست آمده‌اند.نویسنده: Ehsan Naderi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/7/7
مدلسازی انرژی پلاس مدل‌ ​سازی انرژی ساختمان آدیاباتیک یا با U-value