محاسبه کلی میزان اتلاف و جذب تابش از طریق پنجره ها

ضریب انتقال حرارت پنجره ها به چند عامل بستگی دارد:
- نوع شیشه : تک چداره، دو جداره، low-e و ...
- جنس فریم: چوب، الومینیوم، فلز و ...
- ضخامت فریم: 10 تا 30 درصد از سطح نمای پنجره
- میزان اکسپوز بودن پنجره : دارای سایه بان، فاقد سایه بان

یک پنجره ایدا آل باید 5 مورد زیر را تأمین کند:
- تأمین دید بصری به بیرون
- اجازه نفوذ روشنایی طبیعی به داخل
- کاهش اتلاف حرارت از شیشه
- اجازه نفوذ گرمای ناشی از تابش خورشید (در اقلیمی های سرد)
- قابلیت کنترل تهویه طبیعی برای ساکنین

نحوه محاسبه کلی میزان دریافت و اتلاف انرژی از شیشه ها در یکی از سردترین روزهای سال یک اقلیم به شرح زیر است:(با فرض پنجره تک جداره با U-value: 4.9 W/m2k و ضریب جذب تابش 0.76، بر روی ضیع شمالی ساختمان، با میزان تابش 2530 wh/m2 که این میزان را میتوان برای ساعتی خاص توسط نرم افزار خروجی گرفت، و میزان کارایی شیشه از لحاظ تابشی به مقدار 0.7، که میتوان از کاتالوگ ها استخراج کرد)
دمای داخل ساختمان: 23 درجه
دمای میانگین خارجی : 3.2 درجه

Gain: 2530 * 0.76 * 0.7 = 1345.96
Loss: 4.9 * 19.8 * 24 (HODs) = 2328.48

در نتیجه این پنجره با این مشخصات کارایی لازم را در این اقلیم نمیتواند داشته باشد

محاسبه کلی میزان اتلاف و جذب تابش از طریق پنجره ها


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/12/10
انتقال حرارت از شیشه