توضیح عملکرد فرایندهای تهویه مطبوع در نمودار سایکرومتریک

بر روی نمودار سایکرومتریک هشت فرآیند تعریف می گردد:

1.  گرمایش ← مانند بخاری و یا شعله گاز خانگی

2.  سرمایش ← مانند کویل سرمایش یک فن کویل ولی با نقطه ای بالای دمای نقطه شبنم

3.  رطوبت زنی ← مانند رطوبت زن بخار در سیستم هواساز

4.  رطوبت گیری 

5.  سرمایش و رطوبت زنی  ← مانند کولر آبی

6.  سرمایش و رطوبت گیری ← مانند کویل سرمایش با نقطه ای پایین دمای نقطه شبنم

7.  گرمایش و رطوبت زنی ← مانند کویل گرمایش با دستگاه رطوبت زن

8.  گرمایش و رطوبت گیری ← رطوبت گیری شیمیایی

سرد کردن هوا:

در این فرآیند درجه حرارت هوا کم شده لیكن مقدار رطوبت ثابت میماند.

گرم کردن هوا:

در این فرآیند درجه حرارت خشك کردن هوا افزایش یافته و مقدار رطوبت ثابت میباشد.

گرم کردن هوا و رطوبتزنی: این فرآیند به دو صورت امكانپذیر می باشد:

- گرم کردن توسط کویل گرمایی و سپس رطوبت زنی

- رطوبتزنی توسط پاشش آب داغ

سرد کردن هوا و رطوبتگیری:

در این فرآیند به وسیله کویل سرمایی در هواساز یا فن کوئل عمل سرد شدن و رطوبتگیری توام صورت می پذیرد.

سرد کردن هوا و رطوبت زنی:

این سیستم فرآیندی است که در زنت و ایرواشر اتفاق میافتد، یعنی با پاشش آب درون محفظه، درجه حرارت خشك هوا کاهش و رطوبت هوا افزایش می یابد. این فرآیند به صورت آدیاباتیك فرض شده و با تقریب خود میتوان آنتالپی ورودی و خروجی را مساوی فرض نمود.

رطوبت گیری مطلق:

این فرآیند به وسیله مواد شیمیایی مانند سیلیكاژن که نقش خشك کننده را دارند امكان پذیر می باشد.نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1398/2/31
رطوبت زنی رطوبت زدایی نمودار سایکرومتریک Psychrometrics