توانایی استخراج اتلاف حرارت از قسمت های مختلف ساختمان

یکی از توانایی های نرم افزار دیزاین بیلدر قابلیت استخراج میزان اتلاف حرارت ساختمان از دیوار، سقف و کف در بازه های مختلف سال می باشد همچنین شما قادر هستید حرارت دریافتی از خورشید، بارهای داخلی (روشنایی، تجهیزات و افراد و اتلاف حرارت در اثر تهویه (طبیعی، مکانیکی و نفوذ) را بصورت تفکیک مشاهده نموده و برای کاهش اثر هر عامل راهکار بهینه سازی پیشنهاد دهید.

توانایی استخراج اتلاف حرارت از قسمت های مختلف ساختمان


نویسنده: hamed moslehi
دسته بندی:
تاریخ انتشار: 1397/10/24