آموزش های رایگان

توضیح انقلاب تابستانی

توضیح انقلاب تابستانی

مبانی انرژی
2472 نمایش 13 تیر 1398
روش محاسبه مساحت پنجره در رابطه با نور روز

روش محاسبه مساحت پنجره در رابطه با نور روز

مبانی انرژی
2925 نمایش 10 فروردین 1399
قسمت اول وبینار IEA EBC Annex 79

قسمت اول وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
1637 نمایش 11 اردیبهشت 1399
قسمت دوم وبینار IEA EBC Annex 79

قسمت دوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
1654 نمایش 11 اردیبهشت 1399
قسمت سوم وبینار IEA EBC Annex 79

قسمت سوم وبینار IEA EBC Annex 79

مبانی انرژی
1593 نمایش 11 اردیبهشت 1399
آموزش مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399

آموزش مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399

مبانی انرژی
7012 نمایش 07 آبان 1399