الهام نیک
الهام نیک

ارور هنگام استفاده از space

@parishad 

هنگام استفاده از space ارور میده که ادرس مشکل داره در صورتی که دقیق عین چیزی که خانم رزمی گفتن من انجام  دادم

 پاسخ