موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

چگونگی ارتباط دادن فایل CFD به آسایش حراتی خارجی UTCI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 298  

نصب anaconda 3

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 306  

انتخاب و جمع اوری داده

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 167