موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

HONEYBEE-Glare analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 743  

ارور passive solar heating

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1289  

The maximum, equinox and the minimum sunlight exposure dates in a year

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 597  

direct and diffuse and global horizontal illuminance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 558  

داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1399  

واحد Radiation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1385  

ورودی هایی که به Ladybug Sunlight Analysis می دهیم و انتخاب geometyry و context

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1153  

ارور در خواندن فایل stat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1482  

آسایش حرارتی محیط خارج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1433  

Sky view Factor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 686  

مشکل در دریافت پهنه بندی اقلیمی با روش اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1138  

آنالیز سایه اندازی در لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1760  

چگونگی بررسی orientation study در آنالیز تابش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1475  

نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1631  

EPW File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 943  

Psychrometric chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 521  

فایل EPW شهر خاص

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1407  

فايل stat در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 1485  

Auto Run in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 590  

کامپوننت Import STAT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1353  

monthly bar chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 552  

آنالیز نور با استفاده از نرم افزار Radiance یا Daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 2479  

آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1350  

چرخش بهینه بر اساس تابش در لیدی باگ چطور بدست می آید؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1310  

پهنه بندی اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 1349  

سرمایش تبخیری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1546  

analysis period

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 434  

استراتژی های غیر فعال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1301  

سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 1736  

sun path diagram error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 468  

اجرا نشدنdata recorder

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1286  

radiation analysis on a pattern

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 478  

ترسیم نمودارها(visualize data)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1272  

capture view error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 424  

تابش بر روی سطوح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1285  

انوی مت با لیدی باگ در آنالیز خرد اقلیم یا حیاط داخلی و میانی، چه تفاوتی دارد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1194  

shadow range

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 447  

تحلیل دریافت تابش خورشید را در سطوح بیرونی بنا با هانی بی لیدی باگ با چه موتورهایی میتوان انجام داد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1466  

ladybug_imageviewr

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 426  

نرم افزار envi-met در پلاگین دراگون فلای در دوره تحلیل سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1370  

توپوگرافي در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1168  

لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1289  

نمایش خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1259  

مدت زمان رندر گیری توسط راینو برای UTCI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 1193  

ارور لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1380  

مدل کردن درخت در لیدیباگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1278  

جزیره گرمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1158  

عدم نمایش تحلیل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 1173  

لیدی باگ هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1177  

محاسبه میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر یک دیوار از یک مکعب در هر ماه از سال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 1271  

عدم نمایش شاخص اشری از طریق فایل epw لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1138  

نتیجه سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 1213  

LB capture view

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 580  

چرا پهنه بندی اقلیمی عشری را نمیدهد ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 866  

تغییرات جدید کامپوننت های لیدی باگ و هانی بی و برچسب های مختلف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1036  

کامپوننت های غیر فعال لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 560  

محاسبه میزان سایه روی جداره های حیاط مرکزی یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 391  

radiation analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 397  

سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 701  

epw file

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 453