موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

HONEYBEE-Glare analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 541  

ارور passive solar heating

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 641  

The maximum, equinox and the minimum sunlight exposure dates in a year

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 349  

direct and diffuse and global horizontal illuminance

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 335  

داده های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 782  

واحد Radiation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 725  

ورودی هایی که به Ladybug Sunlight Analysis می دهیم و انتخاب geometyry و context

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 545  

ارور در خواندن فایل stat

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 772  

آسایش حرارتی محیط خارج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 808  

Sky view Factor

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 383  

مشکل در دریافت پهنه بندی اقلیمی با روش اشری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 595  

آنالیز سایه اندازی در لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 898  

چگونگی بررسی orientation study در آنالیز تابش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 790  

نمودار سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 868  

EPW File

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 545  

Psychrometric chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 293  

فایل EPW شهر خاص

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 749  

فايل stat در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 808  

Auto Run in Grasshopper

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 320  

کامپوننت Import STAT

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 703  

monthly bar chart

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 312  

آنالیز نور با استفاده از نرم افزار Radiance یا Daysim

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1438  

آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 695  

چرخش بهینه بر اساس تابش در لیدی باگ چطور بدست می آید؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 635  

پهنه بندی اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 660  

سرمایش تبخیری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 787  

analysis period

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 239  

استراتژی های غیر فعال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 624  

سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 881  

sun path diagram error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 242  

اجرا نشدنdata recorder

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 645  

radiation analysis on a pattern

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 276  

ترسیم نمودارها(visualize data)

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 614  

capture view error

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 212  

تابش بر روی سطوح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 627  

انوی مت با لیدی باگ در آنالیز خرد اقلیم یا حیاط داخلی و میانی، چه تفاوتی دارد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 551  

shadow range

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 228  

تحلیل دریافت تابش خورشید را در سطوح بیرونی بنا با هانی بی لیدی باگ با چه موتورهایی میتوان انجام داد؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 599  

ladybug_imageviewr

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 229  

نرم افزار envi-met در پلاگین دراگون فلای در دوره تحلیل سایت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 556  

توپوگرافي در ليدي باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 531  

لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 568  

نمایش خروجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 595  

مدت زمان رندر گیری توسط راینو برای UTCI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 529  

ارور لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 585  

مدل کردن درخت در لیدیباگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 591  

جزیره گرمایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 531  

عدم نمایش تحلیل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 548  

لیدی باگ هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 529  

محاسبه میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر یک دیوار از یک مکعب در هر ماه از سال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 472  

عدم نمایش شاخص اشری از طریق فایل epw لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 497  

نتیجه سایه اندازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 518  

LB capture view

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 261  

چرا پهنه بندی اقلیمی عشری را نمیدهد ؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 383  

تغییرات جدید کامپوننت های لیدی باگ و هانی بی و برچسب های مختلف

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 433  

کامپوننت های غیر فعال لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 209  

محاسبه میزان سایه روی جداره های حیاط مرکزی یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 155  

radiation analysis

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 157  

سایکرومتریک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 261  

epw file

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 148