موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

مشکل در راه اندازی Solar assisted ground source heat pump در نرم افزار TRNSYS

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 519  

تفاوت غیر منطقی بین داده های خروجی و ورودی دمای هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 20  

cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 48  

عدم اپدیت فایل open studio به فایل اسکچاپ بعد از تخصیص متریال

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 21  

عدم نمایش مدل در محیط اسکچاپ پس از reload کردن فایل از open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

راه آدم رو و پله اضطراری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 17  

فایل های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 20  

فایل های اقلیمی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 24  

محاسبه هوای تازه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 36  

بازه ی زمانی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 49  

Set کردن شماره ی building ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

تحلیل نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 18  

ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 59  

HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 15  

نکات سیستم CHP و CCHP در HVAC Detail نرم افزار دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 27  

بدست آوردن میزان مصرف گاز در خروجی، با شبیه سازی چیلر جذبی شعله مستقیم در detailed HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 69  

مشخصات کولر آبی در Detailed HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 61  

Air loop - detail hvav

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 19  

خطا در نرم افزار انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 24  

تحلیل نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 46  

تنظیمات ونت در اوپنینگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 22  

تحلیل نتایج

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 33  

ارور نصب هانی بی و لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 366  

اختصاص سایبان به skylight

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 42  

ارور در شبیه سازی انرژی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 41  

hvac

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 37  

اتلاف انرژی تجهیزات

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

لینک کردن دیزاین بیلدر با برنامه های دیگه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 44  

عدم روشن شدن سیستم گرمایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 35  

mean age of air

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 39  

سایزینگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 37  

ساختن فایل stat و ddy از طریق گزینه hourly weather data

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 40  

نصب نرم افزار

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 38  

پلیر ویدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 36  

چطور detail hvac را حذف کنم؟

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 31  

ساخت دیوار شخصی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 30  

صحت سنجی مدل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 32  

انتخاب مصالح

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 32  

ارور روشنایی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 178  

مدل سازی کولر آبی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 43  

بهینه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 39  

داده های عددی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 37  

عدم آسایش بصری

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 54  

دمای خاک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 767  

ارور در مطابق سازی فایل اقلیمی خارجی از متونرم

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 40  

ظاهر شدن اخطار برای خروجی گرفتن simulation

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 54  

ارور در گرفتن خروجی شبیه سازی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 55  

کرک انویمت

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 48  

مشکل در خروجی گرفتن آنالیز نور سالیانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 39  

سیاه بودن صفحه icem cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 34  

درخواست ورژن کامل نرم افزار envi-met

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 1161  

مدل سازی بام سبز

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 38  

استفاده از فایل اقلیمی.

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 65  

صحت سنجی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 47  

مشکل در نمایش نموادار همگرایی و داده ها

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 45  

شبیه سازی جریان هوا در باتر فلای

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 48  

slat angle control

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 38  

گردش هوا

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 64  

داده های بخش آسایش حرارتی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 12  
تعداد بازدید ها: 135  

CFD

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 49