موضوع
دسته بندی
کاربران
پاسخ ها
مشاهده ها
تاریخ بروزرسانی

خطا در ران گرفتن از انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 10  
تعداد بازدید ها: 75  

ارور open studio

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 16  

ارور هنگام ران گرفتن هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

تحلیل چند ساختمان غیر متصل در یک همسایگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 25  

تفاوت ورژن جی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 31  

محاسبات BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 14  

محاسبات BSDF

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 20  

اعمال برنامه زمان بندی در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 76  

روش نیاز انرژی مبحث 19

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 13  
تعداد بازدید ها: 137  

صحت اطلاعات آب و هوایی دیزاین بیلدر برای ایران

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 8  
تعداد بازدید ها: 65  

سربرگ ACTIVITY - دیزاین بیلدر - HEATING AND COOLING

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 43  

تعریف مصالح جدید در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 45  

Dragonfly and Urabn Heat Island Modelling

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 35  

خطاهای پلاگین اوپن استدیو

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 25  

warning در بخش شبیه سازی دیزاین بیلدر و عدم همگرایی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 4  
تعداد بازدید ها: 75  

تعیین محدوده آسایش

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 23  

اتلاف حرارتی زیاد از زمین

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 30  

تغییر اسکیل مدل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 26  

بادگیر در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 27  

دمای سطح زمین در دیزاین بیلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 7  
تعداد بازدید ها: 724  

ترسیم درب در انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 20  

ایجاد بازشوی راه پله در مدل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 51  

Semi exposed walls

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 22  

مدلسازی زیر زمین در دیزاین بلدر

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 37  

ترسیم راه پله و آسانسور در یک ساختمان

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 119  

Heating and cooling setback

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 32  

ایرادی در ترسیم هندسه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 28  

تعیین power density

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 36  

bsdf data

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 24  

خطا در هنگام اجرای راینو 6

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 26  

ارور ران انرژی پلاس

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 6  
تعداد بازدید ها: 71  

ارور ران انرژی در هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 30  

برنامه زمان بندی حضور افراد

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 36  

ارور در محاسبه خیرگی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 46  

نصب anaconda 3

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 35  

bsdf data

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 44  

Design builder - LCA

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 46  

ارور شبیه سازی روشنایی طبیعی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 5  
تعداد بازدید ها: 131  

بررسی سازگاری حرارتی در طول اتاق

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 9  
تعداد بازدید ها: 113  

شبیه سازی انرژی نمای هوشمند

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 98  

تحلیل انرژی یک فضا از یک مجتمع

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 89  

Dc image base_image base

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 83  

CO2

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 84  

تمپلیت مناسب تب ACTIVITY برای گلخانه

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 116  

تاثیر تشعشع مصالح سایبان بر دمای هوای داخل

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 85  

خروجی عکس لیدی باگ

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 127  

انرژی پلاس،HVAC

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 97  

Heating load and zone sizing

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 3  
تعداد بازدید ها: 110  

نحوه متریال شیشه داخلی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 170  

پیام خطا در ران گرفتن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 87  

محاسبه ASE

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 100  

آشپزخانه اپن

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 494  

heating load

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 103  

ارور در نصب هانی بی

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 111  

عدم تشخیص صحیح تعداد طبقات

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 105  

Adaptive comfort

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 101  

آنالیز سالیانه نمای متحرک

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 93  

عدم کارکردن cfd

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 1  
تعداد بازدید ها: 92  

wind direction

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 2  
تعداد بازدید ها: 99  

چگونگی ارتباط دادن فایل CFD به آسایش حراتی خارجی UTCI

کاربران پاسخگو:
تعداد پاسخ ها: 0  
تعداد بازدید ها: 94