باقری
باقری

محاسبه سرعت هوا و تعداد ساعات تعویض هوا

سلام- برای میزان محاسبه سرعت هوا و تعداد دفعات تعویض هوای یک اتاق از طریق پنجره، میشه مدلش رو در مقیاس کوچکتر مثلا 1/10 در فلوئنت مدل کرد؟ آیا سرعت هوا و تعداد دفعات تعویض هوای بدست آمده برای اتاق با مقیاس واقعی هم درست است؟

 پاسخ