بلاگ

عوامل تعیین کننده الگوی جریان هوا در یک ساختمان

عوامل تعیین کننده الگوی جریان هوا در یک ساختمان

نویسنده: faeghe rahnama   |   دسته بندی: مباحث اقلیمی   |   تاریخ انتشار: 01 مرداد 1398


-توزیع فشار در اطراف ساختمان

وزش باد به طور معمول عامل تعیین کننده ایجاد جریان هوا در ساختمان است. در این حالت در جبهه رو به باد فشار مثبت و درجبهه پشت به باد فشار منفی ایجاد شده و میان این دو منطقه جریان هوای زیادی برقرار می شود.

مناطق کم فشار در بخش هایی اتفاق می افتد که به موازات باد قرار گرفته اند و نیز در قسمت های پشت به باد رخ می دهد.

مناطق کم فشار چندگانه در اثر قرارگیری خطی ساختمان ها ایجاد می شود و منجر به تشکیل سایه بادهایی با حداقل پتانسیل تهویه می شود.

قرارگیری ضربدری ساختمان ها موجب کاهش سایه بادها می شود.

قرار دادن یک ساختمان بر روی پیلوت، فشار زیاد در سمت رو به باد ساختمان را کاهش می دهد که اینکار از طریق عبور جریان هوا از زیر ساختمان انجام می شود.

-جهت هوای ورودی به پنجره ها

-بادها هنگامی که عمود بر یک سطح می وزند، حداکثر فشار را برآن سطح وارد می آورند و هنگامی که با زاویه ی مایل حدودا 45 درجه نسبت به یک سطح می وزند، این فشار حدود 50 درصد کاهش می یابد. با این حال، اغلب اوقات استفاده از بادهای مایل برای تهویه داخلی مناسب تر می باشد، چرا که اینگونه بادها تلاطم بیشتری را در هوای داخلی ایجاد می کنند و طول بیشتری از اتاق را پوشش می دهند.


-تهویه دو طرفه به دلیل آنکه هوا در آن از منطقه ای با فشار شدید مثبت به سمت فشار شدید منفی در ضلع مقابل آن جریان می یابد، از کارایی بسیار زیادی برخوردار است.حداکثر تبادل هوا زمانی به وجود می آید که مساحت ورودی و خروجی هوا برابر باشد و در نتیجه زمانی که هدف طراح سرمایش باشد، این ترکیب بسیار مطلوب است.اگر ورودی هوا بزرگتر از خروجی آن باشد، سرعت آن در اتاق کاهش می یابد، اگرچه سرعت آن در بیرون درست در ضلع پشت به باد ساختمان افزایش می یابد.

-تهویه از طریق پنجره های واقع بر دیوارهای مجاور، بسته به نحوه ی توزیع فشار که با جهت باد تغییر می کند، می تواند خوب یا بد باشد.

تهویه از طریق پنجره های واقع بر یک ضلع ساختمان، بسته به موقعیت پنجره ها می تواند از متوسط تا ضعیف متغیر باشد. در قرار گیری نا متقارن پنجره ها، مقدار کمی تهویه امکان پذیر می باشد چرا که فشار نسبی در مرکز دیوار رو به باد بیشتر از گوشه ها می باشد.

اندازه، موقعیت و جزئیات پنجره ها :

-دیوارهای الحاقی

هنگامیکه دیوارهای الحاقی همگی در یک سمت پنجره ها قرار می گیرند و یا زمانیکه برای هر پنجره از دو دیوار الحاقی استفاده می شود تهویه ای ضعیف ایجاد می گردد.

دیوارهای الحاقی می توانند تهویه از طریق پنجره های واقع بر یک دیوار را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

-پیش آمدگی های افقی و جریان هوا

پیش آمدگی افقی صلب باعث انحراف جریان هوا به سمت بالا می گردد.

یک پیش آمدگی کرکره ای و یا حداقل ایجاد فاصله ای در محل پیش آمدگی می تواند جریان هوا را منحرف سازد.

یک پیش آمدگی افقی صلب که در ارتفاعی بالا بر روی دیوار قرار بگیرد نیز جریان هوا را منحرف می سازد.

-توری پشه بند 

با استفاده از یک توری پشه بند می توان جریان هوا را در حدود 50 درصد کاهش داد. مقاومت واقعی این وسیله، تابعی از زاویه ای است که باد به توری برخورد می کند.

-جزئیات دیوارهای جداگر داخلی

استفاده از پلان های باز در تهویه ارجعیت دارد. دیوار جداگر، مقاومت در برابر جریان هوا را افزایش داده و در نتیجه مقدار کلی تهویه را کاهش می دهد.

برچسب ها

  • جریان هوا در ساختمان
  • سایه باد
  • دیوار الحاقی
  • فشار مثبت و منفی
  • تهویه دو طرفه
  • پیش آمدگی
  • باد
  • تهویه

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.