بلاگ

تحلیل سایبان در نرم افزار دیزاین بیلدر

تحلیل سایبان در نرم افزار دیزاین بیلدر

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: نرم افزار دیزاین بیلدر   |   تاریخ انتشار: 20 تیر 1400

در نرم افزار دیزاین بیلدر می توان تحلیل کاملی از انواع سایبان های متحرک و ثابت را در ساختمان انجام داد. انواع این سایبان ها در این مقاله تشریح شده است. برای تهیه فیلم آموزش نرم افزار دیزاین بیلدر بصورت مقدماتی تا پیشرفته می توانید به آدرس فیلم جامع آموزشی نرم افزار designbuilder مراجعه نمائید.

انتخاب نوع پوشش داخلی

نوع پرده (سایبان داخلی) را در نرم دیزاین بیلدر مب توان از مدل های زیر انتخاب کنید. امکان در نظر گرفتن 4 حالت متفاوت برای این قسمت وجود دارد:

انواع پرده های داخلی

 

سایبان­های پنجره در یکی از 4 حالت زیر می­توانند جایگذاری شوند:

نحوه قرار گیری سایبان در نرم افزار دیزاین بیلدر

انتخاب نحوه کنترل پرده 

در قسمت Control type چگونگی کنترل اجزای پوشش دهنده ­های پنجره تعريف می­شود. در این قسمت مشخص می­شود که پوشش دهنده فعال و یا غیر فعال (Off/ On) باشد. هنگامی که پوشش دهنده در حالت On باشد فرض بر این است که کل پنجره به جز قاب پنجره را پوشش دهد و در صورتی که در حالت Off باشد به این معناست که هیچ قسمت از پنجره پوشش داده نشود. برای حالت شیشه­های تغییر کننده (switchable glazing)، On به معنی آن است که شیشه در حالت کاملا فعال و تغییر کرده قرار دارد و Off به معنی آن است که شیشه در حالت غیر فعال و تغییر نکرده قرار دارد. برای مثال برای شیشه های الکتروکرومیک On به معنی آن است که شیشه در حالت کدر است و Off به معنی آن است که شیشه در حالت روشن و شفاف قرار دارد.

انواع کنترل سایبان در نرم افزار دیزاین بیلدر

در حالت Always on  ، سایبان همیشه فعال است.

کنترل با میزان روشنایی روز

حالتDaylight ، تنها در صورتی که حالت  Switchableدر زون با کنترل روشنایی روز، در قسمت Position  در حالت انتخاب باشد، استفاده می­شود. این نوع از کنترل اطمینان حاصل می­کند که با پوشش الکتروکرومیک تنها به اندازه کافی نور از طریق پنجره ها انتقال پیدا می­کند و نه بیشتر. در نتیجه با اين روش، بارهای سرمایشی کاهش می­یابد. توجه داشته باشید که نقطه تنظیم (Set point) برای روشنایی روز در قسمت Environmental control در زبانه Activity  تنظیم می­شود و هیچ گزینه دیگری برای اعمال جداگانه نقطه تنظیم سایبان الکتروکرمیک و کنترل الکتریکی نور وجود ندارد.

به وسیله برنامه زمان بندی

در حالت Schedule، عملکرد سایبان به تنهايي به وسیله برنامه زمان بندی تعریف می­شود. در صورتی که برنامه زمان بندی (schedule)، مقدار 1 را بپذیرد، سایبان عملکرد خواهد داشت و در غیر این صورت خیر.

فعالیت سایبان در صورت ازدیاد پرتوهای خورشیدی

در حالتSolar  ، سایبان در صورتی که میزان پرتو و انتشار خورشیدی ناشی از آن که به پنجره برخورد می­کند از مقدار نقطه تنظیم (Setpoint) بیشتر باشد، سایبان فعال می­شود.

فعالیت سایبان در صورت ازدیاد خیرگی نور

در حالتGlare ، در صورتی که میزان شاخص خیرگی ناشي از پنجره­ها در سنسور روشنایی روز در فضا از مقدار حداکثر شاخص تعیین شده برای خیرگی در داده­های روشنایی روز برای فضا تجاوز کند، سایبان فعال خواهد شد.

فعالیت سایبان در صورت افزایش دمای بیرون

در حالتOutside air temp ، در صورتی که دمای بیرون از مقدار تعیین شده براي دمای بیرون بيشتر شود، سایبان فعال خواهد شد.

فعالیت سایبان در صورت بالا بودن دمای هوای داخل

در حالتInside air temp ، در صورتی که دمای هوای داخل در گام زمانی قبلی بیش از دماي تعیین شده براي هوای داخل باشد، فعال خواهد شد.

سرمایش

در حالت cooling، در صورتی که سرعت سرمایش (Cooling rate) در گام زمانی قبلی غیر صفر باشد، سایبان فعال است.

Day cooling and solar + night

 (فعالیت سایبان در شب و فعالیت سایبان در طول روز مشروط بر بالا بودن تشعشعات خورشیدی و بالا بودن سرعت سرمایش)

در این حالت سایبان در شب فعال است و در طول روز در صورتی که تشعشعات خورشیدی که به پنجره برخورد می­کند، بیشتر از نقطه تنظيم خورشیدی (Solar setpoint) و نرخ سرمایش (cooling rate) فضا در گام زمانی قبلی، غیر صفر باشد، سایبان فعال است. 

Day cooling and solar

 (عدم فعالیت سایبان در شب و فعالیت سایبان در طول روز مشروط بر بالا بودن تشعشعات خورشیدی و بالا بودن سرعت سرمایش)

در این حالت سایبان در شب غیر فعال است و در طول روز در صورتی که تشعشعات خورشیدی که به پنجره برخورد می­کند بیشتر از نقطه تنظيم خورشیدی (Solar setpoint) و نرخ سرمایش (cooling rate) فضا در گام زمانی قبلی، غیر صفر باشد سایبان فعال است.

در سه حالت بعدی، کنترل می­تواند برای کاهش بار گرمایش فضا در طول زمستان، به وسیله کاهش عبور کمتر حرارت از پنجره در شب و بدون سایبان گذاشتن پنجره­ها در طول روز برای استفاده حداکثر از تابشهاي خورشیدی صورت پذيرد. 

Night outside low air temp 

اگر دمای هوای خارج کمتر از نقطه تعیین دمای خارج (Outside air temperature setpoint) باشد، به سایبان اجازه فعالیت بدهد و در نتيجه سایبان در طول شب فعال خواهد بود.  در این حالت سایبان در طول روز غیر فعال است.

Night inside low air temp 

اگر دمای هوای خارج کمتر از نقطه تعیین دمای داخلی (Outside air temperature setpoint) باشد، به سایبان اجازه فعالیت بدهد و در نتيجه سایبان در طول شب فعال خواهد بود.  در این حالت سایبان در طول روز غیر فعال است.

 Night heating  

در صورتی که نرخ گرمایش فضا (zone heating rate)، در گام زمانی قبلی بیشتر از صفر باشد و برنامه زمان بندی تعیین شده (در صورت تنظیم) به سایبان اجازه فعالیت بدهد، سایبان در طول شب فعال است. در این حالت سایبان در طول روز غیر فعال است. 

Night outside low air temp + day cooling  

در این حالت در صورتی که دمای هوای خارجی کمتر از نقطه تعیین دمای هوای خارجی باشد، سایبان در طول شب فعال خواهد بود و اگر بار سرمایش فضا در گام زمانی قبلی غیر صفر باشد، سایبان در طول روز فعال خواهد بود.

Night heating + day cooling  

در صورتی که نرخ گرمایش فضا در گام زمانی قبلی غیر صفر باشد، سایبان در طول شب فعال خواهد بود و در صورتی که نرخ سرمایش فضا در گام زمانی قبلی غیر صفر باشد، سایبان در طول روز فعال خواهد بود.

Horizontal solar  

در این حالت در صورتی که کل تابش افقی خورشيدی (پرتوها و انتشارات) بیشتر از نقطه تعیین خورشیدی (Solar setpoint) باشد و برنامه زمان بندی (در صورت تنظیم) به سایبان اجازه فعالیت بدهد، سایبان فعال خواهد بود.

Outdoor air temp + Solar on window

در این حالت در صورتی که دمای هوای خارج بیشتر از مقدار تنظيم شده براي دمای هوای خارج باشد و تشعشعات خورشیدی که به پنجره اصابت می­کند از نقطه تنظيم خورشیدی بیشتر باشد، سایبان فعال خواهد بود.

Outdoor air temp + Horizontal solar

در این حالت در صورتی که دمای هوای خارج بیشتر از مقدار تنظيم شده براي دمای هوای خارج باشد و اگر تشعشعات افقی خورشیدی روی پنجره بیشتر از نقطه تنظيم خورشیدی باشد، سایبان فعال خواهد بود.

 

برچسب ها

  • سایبان
  • shading
  • designbuilder
  • فیلم دیزاین بیلدر
  • نرم افزار دیزاین بیلدر
  • فیلم Designbuilder

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.