بلاگ

انواع شاخص های نور روز در نرم افزار دیزاین بیلدر

انواع شاخص های نور روز در نرم افزار دیزاین بیلدر

نویسنده: حامد مصلحی   |   دسته بندی: نرم افزار دیزاین بیلدر   |   تاریخ انتشار: 13 تیر 1400

در نرم افزار دیزاین بیلدر می توان تحلیل کاملی از شاخص های روشنایی طبیعی ساختمان انجام داد. این شاخص ها اعم ار SDA، UDI و Ase می باشد. برای تهیه فیلم آموزش نرم افزار دیزاین بیلدر بصورت مقدماتی تا پیشرفته می توانید به آدرس فیلم جامع آموزشی نرم افزار designbuilder مراجعه نمائید.

استقلال روشنایی روز daylight autonomy

sDA مقداری است که نشان می دهد، حداقل شدت روشنایی صفحه کاری (معمولا 300 lux) چه مدت می تواند فقط به وسیله روشنایی روز حفظ شود. این معیار به صورت درصدی از زمان حضور افراد در طول یک سال تعریف می شود. به عبارت دیگر sDA مشخص می کند که یک محدوده چه میزان به روشنایی روز کافی دسترسی دارد تا فعالیت های پیش بینی شده در محیط بدون نیاز به روشنایی الکتریکی اجرا شوند. این معیار به وسیله انجمن مهندسی روشنایی شمال آمریکا پیشنهاد شده است که بخشی از ارزیابی روشنایی روز استاندارد LEED v4 option1 می باشد.زمانی که از تنظیمات پیشفرض استفاده شود،این خروجی درصدی از سطح را نشان می دهد که حد اقل در 50% زمان دارای روشنایی بیشتر از 300 lux می باشد.

نمونه ای از توزیع sDA

آشکاری و درخشندگی نور خورشید در طول سال (ASE)

تعداد ساعاتی در طول یک سال که یک نقطه روی صفحه کاری نور مستقیم خورشید را بیشتر از مقدار مشخصی (یک آستانه مشخص، معمولا 1000lux) دریافت می کند. این معیار معمولادر کنار sDA (استقلال روشنایی روز) به کار می رود تا میزان احتمال عدم آسایش بصری بر اثر درخشندگی زیاد را اندازه گیری کند و به عنوان قسمتی از ارزیابی روشنایی روز در استاندارد LEED v4 option1 استفاده می شود.

نمونه ای از توزیع ASE

Useful daylight illuminance (UDI) شدت روشنایی مفید نور روز

این معیار یک رویداد سالانه از توزیع روشنایی در امتداد صفحه کاری می باشد و در محدوده ای قرار می گیرد که به وسیله ساکنین "مفید" و قابل استفاده تلقی می شود. این معیار، زمان هایی را که نور ناکافی باشد و یا نور مستقیم خورشید باعث درخشندگی بیش از حد شود، مستثنی می کند.

UDI نه تنها اطلاعاتی درباره شدت روشنایی مفید روز را فراهم می کند، بلکه اطلاعاتی در مورد تمایل برای سطوح بالای نور که با درخشندگی بیش از حد همراه است، عدم آسایش ساکنان و بهره های خورشیدی ناخواسته در اختیار ما قرار می دهد.

به این ترتیب معیار UDI به تنهایی می تواند کارکرد کلی روشنایی روز در فضا را به طور خلاصه بیان کند.

UDI زمان های ساعتی را بر اساس سه بازه از روشنایی که معمولا 0-100 lux، 100-2000 lux و بیشتر از 2000 lux می باشد، تقسیم بندی می کند. بر این اساس اعتبار کامل فقط به محدوده 100 lux تا 2000 lux تعلق می گیرد که نشان می دهد مقادیر روشنایی افقی خارج از این محدوده، مفید و قابل استفاده نیستند. مقادیر گرافیکی درصد مساحت سطحی را نشان می دهند که حداقل در 50% از زمان مورد نظر (زمان حضور افراد) شاخص های UDI را ارضا می کنند.

نمونه ای از توزیع UDI

برچسب ها

  • SDA
  • UDI
  • ASE
  • daylight
  • روشنایی طبیعی
  • اموزش دیزاین بیلدر
  • شاخص نور روز

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه شما

برای ثبت دیدگاه لطفا وارد وبسایت شوید.