هستی مصنّعی
نام و نام خانوادگی : هستی مصنّعی
رشته تحصیلی : معماری
امتیاز کاربر : 0